PORADY PRAWNE ONLINE

Sankcje finansowe za nieterminowe opłacanie składek do ZUS

Obowiązujące regulacje umożliwiają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykorzystanie szeregu instrumentów prawnych, w celu terminowego realizowania określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązków przez osoby do tego zobowiązane. Oczywiście głównie chodzi o terminowe opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy.

Sankcje finansowe za nieterminowe opłacanie składek do ZUS

Sankcje finansowe za nieterminowe opłacanie składek do ZUS


W przypadku nieterminowego opłacania składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić z wnioskiem o ukaranie karą grzywną, naliczyć odsetki za zwłokę, wymierzyć opłatę dodatkową lub wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wymienione powyżej sankcje mają głównie wymiar finansowy.

 

Należy pamiętać również o innych środkach, które są równie dolegliwe dla nierzetelnych płatników. Należą do nich: zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego. Zabezpieczenie na majątku odbywa się przez ustanowienie:
hipoteki na nieruchomości dłużnika lub
• zastawu skarbowego na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych.W myśl art. 26 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej są wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokumenty, które stwierdzają istnienie należności składkowych i określają ich wysokość. Jeśli dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić z wnioskiem o jej założenie. Warto wiedzieć, że poza nieruchomością dłużnika, hipoteka przymusowa może swoim zakresem obejmować:
• część ułamkową nieruchomości, jeżeli stanowi udział dłużnika,
• nieruchomość stanowiącą przedmiot współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka,
• nieruchomość stanowiącą przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkową nieruchomości stanowiąca udział wspólników takiej spółki - gdy dłużnikiem jest spółka,
• użytkowanie wieczyste, w tym budynki i inne urządzenia znajdujące się na nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego i będące własnością użytkownika wieczystego,
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
• wierzytelność zabezpieczoną hipoteką,
• statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.

 

Ponadto, warto wiedzieć, że hipoteka obejmuje nieruchomość wraz z przynależnościami i utrzymuje się na niej jako na całości aż do zupełnego wygaśnięcia wierzytelności, którą zabezpiecza.

 

Jeżeli ze zgromadzonych dowodów wynika, że dane zobowiązanie płatnika może zostać niewykonane, to zgodnie z art. 26 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo żądać od niego wyjawienia nieruchomości i innych przysługujących mu praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki lub zastawu. Takie samo żądanie może być zastosowane także wobec małżonka, następców prawnych i osób trzecich, którzy odpowiadają za zaległości dłużnika.


Data: 27.04.2014 07:42
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: ustanowienie hipoteki, hipoteka, nieopłacanie składek do ZUS, zus, hipoteka przymusowa

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.