PORADY PRAWNE ONLINE

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 159) zasiłek chorobowy przysługuje za okres niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Są jednak pewne sytuacje, gdy ubezpieczony nie otrzyma świadczenia chorobowego.

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Co ważne, okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Świadczenia tego nie otrzyma również osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym i urlopie wychowawczym. Zasiłek nie przysługuje także w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Tych z kolei okresów niezdolności do pracy, w których zasiłek nie przysługuje, nie wlicza się do okresu zasiłkowego.

Wykonywanie pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Prawo do świadczenia chorobowego nie ma także ubezpieczony, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Trzeba mieć także na uwadze, że utrata prawa do zasiłku następuje na cały okres tego zwolnienia. Przez pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie wszelkiego rodzaju pracy zarobkowej, w tym umów zlecenia, czy też prowadzenie własnej działalności. Okoliczności te ustalane są w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane, wówczas świadczenie chorobowe nie przysługuje. W takim przypadku następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim, a jeśli zasiłek został już wypłacony, podlega on zwrotowi. W sytuacji, gdy ZUS poweźmie podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.

 

Popełnienie umyślnego przestępstwa lub wykroczenia

Zasiłku chorobowego nie otrzyma również osoba, której niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku, popełnionego przez niego, umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. W takiej sytuacji zasiłek nie przysługuje za cały okres niezdolności do pracy. Należy pamiętać, że okoliczność popełnienia przestępstwa lub wykroczenia musi zostać potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie otrzyma również ubezpieczony, który posiada ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to nie przysługuje także osobie, która kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła taką działalność, pod warunkiem, że stanowi ona tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Zasiłek chorobowy nie zostanie wypłacony także wtedy, gdy ubezpieczony ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Należy pamiętać, że świadczenia nie dostanie również osoba, która nie nabyła prawa do otrzymania zasiłku chorobowego, z powodu braku przepracowanego odpowiedniego okresu oczekiwania.

 

Nadużycie alkoholu

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, wówczas świadczenie chorobowe nie zostanie wypłacone za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności. Fakt ten musi być stwierdzony przez lekarza i zaznaczony kodem „C” w zaświadczeniu lekarskim.

 


Data: 28.04.2014 07:00
Autor/Źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku chorobowego, świadczenie chorobowe, niezdolność do pracy, utrata prawa do zasiłku

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.