PORADY PRAWNE ONLINE

Praktyka absolwencka

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009r., Nr 127, poz. 1053) praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Kwestie z tym związane reguluje również Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 ze zm.).

pobierz_plik
Umowa o odbywanie praktyki zawodowej POBIERZ »

Kto może odbyć praktykę absolwencką?

 

Praktykę absolwencką może odbyć osoba, która ukończyła co najmniej szkołę gimnazjalną i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30-go roku życia. Należy pamiętać, że dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum. Praktykant może być zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny oraz pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zasiłku nie otrzyma osoba odbywająca odpłatną praktykę absolwencką i otrzymująca z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 

Zawarcie umowy o praktykę absolwencką

 

Praktyka odbywa się na podstawie umowy o praktykę absolwencką, zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Warto wiedzieć, że podmiotem przyjmującym na praktykę będzie może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Praktyka może być odbywana odpłatnie lub bezpłatnie. Jeżeli jednak praktykant otrzymuje wynagrodzenie, wówczas miesięcznie nie może ono przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Umowa o praktykę absolwencką może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące. Co ważne, zawarcie kolejnej umowy pomiędzy praktykantem, a tym samym pracodawcą jest możliwe tylko na łączny okres tych 3 miesięcy. 

 

Elementy istotne umowy o wykonywanie praktyki

 

Umowa o praktykę absolwencką powinna w szczególności określać:

- rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma zdobywać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,

- okres odbywania praktyki,

- tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,

- wysokość świadczenia pieniężnego w przypadku praktyki wykonywanej odpłatnie.

Należy pamiętać, że przedmiotowa umowa nie może dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych, np. robót budowlanych i rozbiórkowych, prac na wysokości, prac przy zbiornikach i kanałach lub przy użyciu materiałów niebezpiecznych. Mimo, że praktyka absolwencka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, mają do niej jednak zastosowanie niektóre przepisy Kodeksu pracy, między innymi dotyczące zakazu dyskryminacji, pracy dłuższej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, prawa do 15-minutowej przerwy (jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin) oraz zakazu odbywania praktyki w porze nocnej.

 


Data: 07.05.2014 07:26
Autor/Źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: praktyka absolwencka, wynagrodzenie praktykanta, umowa o praktykę absolwencką, praktyka odpłatna, praktyka nieodpłatna

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.