PORADY PRAWNE ONLINE

Od grudnia kolejne ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

W dniu 24 czerwca została opublikowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822). Opublikowane w Dzienniku Ustaw regulacje mają na celu uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Od grudnia kolejne ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

Kiedy nowe przepisy dla przedsiębiorców wejdą w życie?


Zgodnie z art. 23 przepisy tej ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że nowe przepisy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej wejdą w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.


Jednolite wzory dla przedsiębiorców w procedurach administracyjnych


Nowe przepisy nałożą na właściwe organy obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Zważywszy na potrzebę elektronizacji procedur administracyjnych, zaproponowano wprowadzenie we wskazanych ustawach szczegółowych przepisu nakładającego na właściwe organy obowiązek udostępnienia wnioskodawcy wzoru pisma w formie dokumentu elektronicznego. Standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi przeprowadzenie procesu elektronizacji tych procedur. Na mocy nowych przepisów wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju formularze wykorzystywane w procedurach administracyjnych. Dotyczy to w szczególności wzorów wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi. Należy podkreślić, że określenie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych stanowi duży krok w kierunku pełnej elektronizacji procedur administracyjnych. Co więcej, elektronizacja procedur pozytywnie wpłynie również na szybkość postępowania i samą efektywność procedur administracyjnych, przez co zmniejszy obciążenia administracyjne obywateli i przedsiębiorców.


Krótszy czas na rozpatrzenie wniosku


Należy wskazać, że standaryzacja określonych wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych niewątpliwie uprości procedury administracyjne, a także przyspieszy ich realizację. Co więcej, ułatwi to przedsiębiorcy uzyskanie rozstrzygnięcia administracyjnego oraz będzie sprzyjać przejrzystości prawa. Wzory pism będą zawierać wskazania, które załączniki mają być dołączone do wniosku, co w sposób znaczący ułatwi realizację procedury. Skróceniu ulegnie również czas rozpatrywania wniosków przez organy właściwe w danej sprawie, bowiem precyzyjne wskazanie we wniosku wymaganych danych oraz koniecznych do przedstawienia dokumentów ograniczy liczbę wezwań do uzupełnienia braków, a w rezultacie - liczbę wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia. Dzięki temu przedsiębiorcy zaoszczędzą swój cenny czas.


Wzory pism w formie dokumentów elektronicznych


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dwa rodzaje organów zostały upoważnione do zamieszczania w CRWD wzorów dokumentów: minister właściwy do spraw przepisów regulujących daną procedurę oraz organy w rzeczywistości ją realizujące. Efektem tego jest funkcjonowanie różnych wzorów dokumentów stosowanych w ramach tych samych procedur administracyjnych, realizowanych przez różne organy – przykładowo można wskazać na wnioski w ramach procedury uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, regulowanej ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast na mocy nowelizacji ustawy, wskazane zostaną organy odpowiedzialne za opracowanie i udostępnienie jednolitych wzorów pism w formie elektronicznej. Nowe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie liczby wzorów pism funkcjonujących w obiegu prawnym w tych samych procedurach. Ponadto, przyczyni się to do wzrostu przejrzystości systemu prawnego dotyczącego podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.


Koniec z szukaniem odpowiednich wniosków!


Zgodnie z nowymi przepisami, podmiot będzie mógł skorzystać z formularza elektronicznego, który pozwoli na sporządzenie wniosku zgodnego ze wzorem zamieszczonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Wzór wniosku określać będzie wszystkie wymogi, które podmiot będzie musiał spełnić wraz z określeniem wymaganych załączników. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedsiębiorca nie będzie zatem zmuszony do wyszukiwania wymagań określonych w przepisach prawa. Wszystkie dane konieczne do przekazania, poświadczające spełnianie warunków określonych w przepisach prawa, zostaną precyzyjnie i w sposób przejrzysty wskazane w odpowiednim wzorze.


W jaki sposób będzie można złożyć wniosek?

Złożenie ustandaryzowanych pism będzie możliwe zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej – w zależności od wyboru wnioskodawcy. Przepisy ogólne [1], stanowią, że wnioski lub inne pisma w formie dokumentów elektronicznych przesyłane będą na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego podmiotu administracji publicznej. Wnioskodawca na adres elektroniczny wskazany we wniosku otrzyma poświadczenie odbioru dokumentu. Zgodnie z tymi przepisami wniosek lub inne pisma będą mogły być także złożone, osobiście albo wysłane listem poleconym, także pismem zgodnym z wyżej wspomnianym wzorem pisma w formie dokumentu elektronicznego. Organ właściwy w sprawie danej procedury zostanie zobowiązany do potwierdzenia tożsamości składającego wniosek lub pismo i potwierdzenia, za pokwitowaniem, przyjęcia wniosku.

 

[1] – chodzi o art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 


Data: 26.06.2014 08:00
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: ułatwienia dla przedsiębiorców, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, wzory pism

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.