Do kiedy należy rozliczyć się za 2012 rok?

O ostatecznym terminie rozliczenia z urzędem skarbowym decyduje forma opodatkowania i rodzaj formularza PIT, na którym należy złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Do kiedy należy rozliczyć się za 2012 rok?

Ważne terminy
Do 31 stycznia 2013 należy złożyć druk PIT-16A (opodatkowanie w formie karty podatkowej) oraz druk PIT-28 (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego).

Natomiast do 30 kwietnia trzeba oddać:

 • druk PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej),
 • druk PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym),
 • druk PIT-37 (dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, otrzymywania emerytury),
 • druk PIT-38 (dochody kapitałowe).

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 wskazanych powyżej dni.Gdzie można złożyć PIT za 2012 rok?

Roczne zeznanie za 2012 rok może być:

 • złożone w urzędzie skarbowym - potwierdzeniem złożenia będzie w tym przypadku datownik przybity na kopii zeznania, ewentualnie potwierdzenie ze specjalnego automatu, gdzie można złożyć PIT (tzw. pitomatu),
 • złożone przez portal e-deklaracje pod warunkiem otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) - należy pamiętać, iż wygenerowany numer referencyjny nie jest takim potwierdzeniem,
 • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej – tylko w przypadku nadania listem poleconym decyduje data stempla pocztowego, w przeciwnym razie decyduje data wpływu do urzędu skarbowego,
 • nadane na poczcie zagranicznej lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu do urzędu skarbowego,
 • złożone w polskim urzędzie konsularnym,
 • złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,
 • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,
 • złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.
   

Konsekwencje niezłożenia deklaracji rocznej
Niezłożenie rocznego zeznania podatkowego grozi odpowiedzialnością karno skarbową na podstawie art. 56§4 Ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r., Nr 111, poz. 765 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zaś z deklaracji rocznej wynika podatek do zapłaty wówczas staje się on zaległością podatkową, od której będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych. W  przypadku przekroczenia terminu na złożenie PIT  nie jest już także możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem. To samo dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko. Złożenie rozliczenia rocznego po terminie powoduje również niemożność przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak uniknąć kary?

W pewnych sytuacjach możliwe jest uniknięcie kary za nieterminowe złożenie zeznania rocznego. Nie może to jednak nastąpić w przypadku, gdy urząd skarbowy uzyskał już informację o uchybieniu terminowi przez podatnika. W tym celu należy jak najszybciej złożyć, wraz z zaległą deklaracją, dokument powiadamiający organ podatkowy o popełnieniu czynu zabronionego, czyli tzw. czynny żal. Dokument ten powinien przedstawiać istotne okoliczności czynu zabronionego a w szczególności zawierać wyjaśnienie przyczyn uchybienia. Należy pamiętać, że podstawą skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Kiedy czynny żal jest nieskuteczny?

Czynny żal jest nieskuteczny w sytuacji, gdy został złożony:

 • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
   

Z instytucji czynnego żalu nie może również skorzystać sprawca, który:

 • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że czynny żal został dokonany ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.