Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2014 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej następuje w oparciu o zasady wyrażonej w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o takim samym brzmieniu. Warto już w tym miejscu nadmienić, że stawka zwracanego podatku obowiązująca w 2014 r. będzie taka sama jak w 2013 r. Przyjrzyjmy się zatem uważnie, na jakie pieniądze mogą liczyć polscy rolnicy.

pobierz_plik
Broszura MF - Podatek akcyzowy - ogólne zasady opodatkowania POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 3 w/w aktu prawnego, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się przy tym osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku zaś gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Mając na uwadze powyższe, osobie, która nie jest producentem rolnym w dniu złożenia wniosku, nie przysługuje częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

R E K L A M A

 

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następuje w oparciu o właściwie wypełniony i złożony wniosek. Pismo takie składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego; • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
  • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
  • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Na fakturach VAT upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".

 

Wniosek powinien zostać skierowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Pamiętajmy, że zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

Jak była mowa na początku, stawka zwracanego podatku nie ulega zmianie, a zatem w 2014 r. będzie to kwota 0,95 zł na 1 litr oleju. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wyniesie zatem 81,70 zł.

 

Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Z drugiej jednak strony w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji będącej podstawą do zwrotu omawianej daniny publicznej, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, stała się ostateczna.


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2016 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.