PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2014 r.

Kancelaria Adwokacka

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej następuje w oparciu o zasady wyrażonej w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o takim samym brzmieniu. Warto już w tym miejscu nadmienić, że stawka zwracanego podatku obowiązująca w 2014 r. będzie taka sama jak w 2013 r. Przyjrzyjmy się zatem uważnie, na jakie pieniądze mogą liczyć polscy rolnicy.

pobierz_plik
Broszura MF - Podatek akcyzowy - ogólne zasady opodatkowania POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 3 w/w aktu prawnego, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się przy tym osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku zaś gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Mając na uwadze powyższe, osobie, która nie jest producentem rolnym w dniu złożenia wniosku, nie przysługuje częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następuje w oparciu o właściwie wypełniony i złożony wniosek. Pismo takie składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego; • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
  • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
  • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Na fakturach VAT upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".

 

Wniosek powinien zostać skierowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Pamiętajmy, że zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

Jak była mowa na początku, stawka zwracanego podatku nie ulega zmianie, a zatem w 2014 r. będzie to kwota 0,95 zł na 1 litr oleju. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wyniesie zatem 81,70 zł.

 

Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Z drugiej jednak strony w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji będącej podstawą do zwrotu omawianej daniny publicznej, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, stała się ostateczna.


Kancelaria Adwokacka

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.