Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Terminy rozliczenia podatków za 2013 rok

Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Osoby, które będą składać roczne zeznania podatkowe za 2013 rok powinny pamiętać, że o ostatecznym terminie rozliczenia z urzędem skarbowym decyduje forma opodatkowania i rodzaj formularza PIT. Niezłożenie zaś takiego zeznania skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową.

Terminy rozliczenia podatków za 2013 rok

Ważne terminy

Do 31 stycznia 2014r. należy złożyć druk PIT-16A (opodatkowanie w formie karty podatkowej), PIT 19A (duchowni) oraz druk PIT-28 (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego). Natomiast do 30 kwietnia 2014r. trzeba oddać:

- druk PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej),

- druk PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym),

- druk PIT-37 (dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, otrzymywania emerytury),

- druk PIT-38 (dochody kapitałowe),

- druk PIT-30 (dochody ze zbycia nieruchomości).

Należy pamiętać, że termin końcowy mija o godzinie 23:59 wskazanych powyżej dni. 

 

Gdzie można złożyć PIT za 2013 rok?

Roczne zeznanie za 2013 rok może być:

- złożone w urzędzie skarbowym - potwierdzeniem złożenia będzie w tym przypadku datownik przybity na kopii zeznania, ewentualnie potwierdzenie ze specjalnego automatu, gdzie można złożyć PIT (tzw. pitomatu),

- złożone przez portal e-deklaracje pod warunkiem otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) - należy pamiętać, iż wygenerowany numer referencyjny nie jest takim potwierdzeniem,

- nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej – tylko w przypadku nadania listem poleconym decyduje data stempla pocztowego, w przeciwnym razie decyduje data wpływu do urzędu skarbowego,

- nadane na poczcie zagranicznej lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu do urzędu skarbowego,

- złożone w polskim urzędzie konsularnym,

- złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

- złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

- złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

 

Konsekwencje niezłożenia deklaracji rocznej

Osoby, które nie wywiążą się z w/w obowiązku powinny mieć na uwadze, że niezłożenie rocznego zeznania podatkowego grozi odpowiedzialnością karną skarbową na podstawie art. 56§4 Ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013r., poz. 186 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zaś z deklaracji rocznej wynika podatek do zapłaty wówczas staje się on zaległością podatkową, od której będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku przekroczenia terminu na złożenie PIT nie jest już także możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem. To samo dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko. Złożenie rozliczenia rocznego po terminie powoduje również niemożność przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Czynny żal

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość uniknięcia kary za nieterminowe złożenie zeznania rocznego. Nie może to jednak nastąpić w przypadku, gdy urząd skarbowy uzyskał już informację o uchybieniu terminowi przez podatnika. W tym celu należy jak najszybciej złożyć, wraz z zaległą deklaracją, dokument powiadamiający organ podatkowy o popełnieniu czynu zabronionego, czyli tzw. czynny żal. Dokument ten powinien przedstawiać istotne okoliczności czynu zabronionego a w szczególności zawierać wyjaśnienie przyczyn uchybienia. Co ważne, podstawą skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. 

 


Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.