Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Terminy rozliczenia podatków za 2013 rok

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Osoby, które będą składać roczne zeznania podatkowe za 2013 rok powinny pamiętać, że o ostatecznym terminie rozliczenia z urzędem skarbowym decyduje forma opodatkowania i rodzaj formularza PIT. Niezłożenie zaś takiego zeznania skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową.

Terminy rozliczenia podatków za 2013 rok

Ważne terminy

Do 31 stycznia 2014r. należy złożyć druk PIT-16A (opodatkowanie w formie karty podatkowej), PIT 19A (duchowni) oraz druk PIT-28 (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego). Natomiast do 30 kwietnia 2014r. trzeba oddać:

- druk PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej),

- druk PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym),

- druk PIT-37 (dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, otrzymywania emerytury),

- druk PIT-38 (dochody kapitałowe),

- druk PIT-30 (dochody ze zbycia nieruchomości).

Należy pamiętać, że termin końcowy mija o godzinie 23:59 wskazanych powyżej dni. 

 

R E K L A M A

Gdzie można złożyć PIT za 2013 rok?

Roczne zeznanie za 2013 rok może być:

- złożone w urzędzie skarbowym - potwierdzeniem złożenia będzie w tym przypadku datownik przybity na kopii zeznania, ewentualnie potwierdzenie ze specjalnego automatu, gdzie można złożyć PIT (tzw. pitomatu),

- złożone przez portal e-deklaracje pod warunkiem otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) - należy pamiętać, iż wygenerowany numer referencyjny nie jest takim potwierdzeniem,

- nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej – tylko w przypadku nadania listem poleconym decyduje data stempla pocztowego, w przeciwnym razie decyduje data wpływu do urzędu skarbowego,

- nadane na poczcie zagranicznej lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu do urzędu skarbowego,

- złożone w polskim urzędzie konsularnym,

- złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

- złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

- złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

 

Konsekwencje niezłożenia deklaracji rocznej

Osoby, które nie wywiążą się z w/w obowiązku powinny mieć na uwadze, że niezłożenie rocznego zeznania podatkowego grozi odpowiedzialnością karną skarbową na podstawie art. 56§4 Ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013r., poz. 186 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zaś z deklaracji rocznej wynika podatek do zapłaty wówczas staje się on zaległością podatkową, od której będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku przekroczenia terminu na złożenie PIT nie jest już także możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem. To samo dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko. Złożenie rozliczenia rocznego po terminie powoduje również niemożność przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Czynny żal

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość uniknięcia kary za nieterminowe złożenie zeznania rocznego. Nie może to jednak nastąpić w przypadku, gdy urząd skarbowy uzyskał już informację o uchybieniu terminowi przez podatnika. W tym celu należy jak najszybciej złożyć, wraz z zaległą deklaracją, dokument powiadamiający organ podatkowy o popełnieniu czynu zabronionego, czyli tzw. czynny żal. Dokument ten powinien przedstawiać istotne okoliczności czynu zabronionego a w szczególności zawierać wyjaśnienie przyczyn uchybienia. Co ważne, podstawą skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. 

 


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.