Jak prawidłowo wypełnić JPK VAT?

Dzisiejszy poradnik poświęcamy zagadnieniu wypełniania JPK_VAT. Jak pokazuje praktyka, przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego pojawiały się błędy, przez co przedsiębiorcy zmuszeni byli stawić się w urzędzie skarbowym i wyjaśniać niezgodności oraz korygować JPK_VAT.

Jak prawidłowo wypełnić JPK VAT?

Czego najczęściej dotyczyły błędy?

 

Jak wyżej wspomniano, przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) pojawiały się błędy. Dotyczyły one transakcji objętych procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzania do JPK_VAT danych z faktur.

 

Transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia"

 

Wypełniając JPK VAT w przypadku transakcji objętych procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia", kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca:

 • w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT,
 • po obydwu stronach, tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej, wpisuje dane swojego kontrahenta, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury. W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.

 

Poprawne wpisywanie danych dotyczących faktur

 

Podczas wypełniania informacji JPK_VAT należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:

 • w polach „DowodSprzedazy", „DowodZakupu"  należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to  ten sam numer faktury,
 • w polu „DataWystawienia" – dostawca wskazuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu" nabywca wskazuje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu" wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia" w JPK_VAT dostawcy,
 • w polach „NrKontrahenta" jak i „NrDostawcy" należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak".

 

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług przewidziany jest w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Uregulowanie to nie przewiduje wzoru ewidencji, jednak powinna ona umożliwiać prawidłowe ustalenie kwoty podatku. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy  oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:

 • kwoty określone w art. 90 ustawy, czyli kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego;
 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;
 • wysokość podatku należnego;
 • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane  służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;
 • w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia  deklaracji podatkowej.


Nowe brzmienie ust 3 art. 109 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na  podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności:

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • wysokości kwoty podatku należnego,
 • korekt podatku należnego,
 • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
 • korekt podatku naliczonego,
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą  którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodane.


 

Źródło:
Oficjalna  stron a Ministerstwa Finansów
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.