Forma opodatkowania to wybór przedsiębiorcy

Przedsiębiorca wykonujący jednoosobowo działalność gospodarczą jest płatnikiem podatku PIT. Rejestrując swoją działalność w CEIDG, wnioskodawca wskazuje formę opodatkowania oraz sposób opłacania zaliczek we wniosku o rejestrację (CEIDG-1). Wyboru dokonuje się zaznaczając odpowiednie okienko we wniosku. Jako forma domyślna traktowane jest rozliczanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie musi więc zgłaszać tej formy opodatkowania.

Forma opodatkowania to wybór przedsiębiorcy

Formy opodatkowania w ramach PIT

 

W ramach PIT istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania. Jakie formy opodatkowania może wybrać przedsiębiorca?

 

Przedsiębiorca może wybrać:

 • zasady ogólne - skala podatkowa 17 i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych)
 • zasady ogólne - podatek 19% (tzw. podatek liniowy)
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • kartę podatkową

 

Zasady ogólne

 

Podstawą obliczenia podatku (opodatkowania) jest dochód, rozumiany jako różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodu.
Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej uwzględniasz tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

 

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. wynosi:

 • 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

 

 


Podatek liniowy

 

Największy wpływ na wybór opodatkowania stawką liniową 19% ma wysoka kwota uzyskiwanych dochodów, przewyższająca znacznie 85 528 zł – kwota, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi stopień skali podatkowej). Według szacunków, wybór 19% podatku liniowego jest opłacalny przy wyższych dochodach (powyżej 100 000 zł).

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Podatek oblicza się przy zastosowaniu określonych stawek zależnych od rodzaju prowadzonej działalności:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów* (m.in. lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • 17% przychodów ze świadczenia m.in. usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet i w formie tradycyjnej,  parkingowych, związanych z zakwaterowaniem, wydawniczych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy środków transportu bez kierowców lub załogi, fotograficznych, poradnictwa dla dzieci dotyczących problemów edukacyjnych,
 • 12,5% z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę),
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, świadczeniu usług wychowania przedszkolnego,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją zwierzęcą, sprzedaż ryb z własnych połowów,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

 

Możliwe jest również stosowanie wielu różnych stawek równocześnie. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa – wynosi on 20% albo 17%.

 

Karta podatkowa

 

Możliwość rozliczania się kartą podatkową jest ograniczona do pewnych rodzajów działalności wymienionych w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, takich jak np.:

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi
 • handel detaliczny wyrobami nieżywnościowymi
 • usługi gastronomiczne
 • usługi weterynaryjne i medyczne
 • usługi transportowe
 • usługi rozrywkowe
 • korepetycje
 • inne usługi i wytwórczość.

 

Aby rozliczać się na podstawie karty należy  zachować limit stanu zatrudnienia (np. wulkanizator rozliczający się w formie karty może zatrudniać do trzech osób). Limity określone są w  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Rozliczający się w formie karty podatkowej nie może:

 • korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące)
 • prowadzić innej działalności gospodarczej
 • wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.

 

Dodatkowym obostrzeniem jest również to, że współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.