Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS-kto może skorzystać?

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS-kto może skorzystać?

Kogo dotyczy zwolnienie ze składek ZUS?

 

O zwolnienie z obowiązku opłacanie składek ZUS może wnioskować przedsiębiorca, jezeli rodzaj przeważającej działalności  według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:

 

 •     47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 •     47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 •     47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 •     47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 •     47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.


Można wystąpić o zwolnienie obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., jeśli na 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:
 

 •     49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
 •     49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 •     52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 •     55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 •     55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 •     55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 •     56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 •     56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 •     56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 •     56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 •     56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 •     59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 •     59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 •     59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 •     59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 •     59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 •     74.20.Z - działalność fotograficzna,
 •     77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 •     79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 •     79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 •     79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 •     79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 •     82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 •     85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 •     85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 •     85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 •     85.59.A - nauka języków obcych,
 •     85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 •     86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 •     86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 •     86.90.D - działalność paramedyczna,
 •     90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 •     90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 •     90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 •     91.02.Z - działalność muzeów,
 •     93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 •     93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 •     93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 •     93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 •     93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 •     93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 •     93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
 •     93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 •     93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 •  
 •     96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 •     96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS?

 


    Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek trzeba spełnić następujące warunki:
 

 •     rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym wyżej, Trzba pamiętać, że ZUS oceni, czy przedsiębiorca spełnia warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 listopada 2020 r. Jeśli nastąpiła zmiania kodu PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 listopada 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, organ nie uzna, że przedsiębiorca spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 listopada 2020 r. Uznane będą tylko zmiany zgłoszone do 30 listopada 2020r.
 •     przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożono wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 •     przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 •     przekazano do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
 •     złożono wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 r.

 

 

 

 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. oraz za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. stanowi pomoc publiczną.  Dlatego we wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej:

 

 •     w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 •     w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 •     dot. spełnienia kryteriów do objęcia postępowaniem upadłościowym lub objęcia postępowaniem upadłościowym,
 •     dot. otrzymania pomocy na ratowanie, której nie spłacono lub otrzymania pomocy na restrukturyzację i o dalszym podleganiu restrukturyzacji,
 •     dotyczy przedsiębiorców któzy nie dą  mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.


 Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniono choć jedną z wymienionych przesłanek.

 

Oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać należy także:
 

 •     wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 •     powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 •     datę utworzenia podmiotu,
 •     formę prawną podmiotu,
 •     czy otrzymano pomoc na ratowanie, której nie spłacono, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal się podlega,
 •     czy otrzymano już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.
   

Źródło:

Oficjalna strona ZUS.


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.