Jak prawidłowo napisać biznesplan?

Biznesplan pozwala wyznaczyć cele i metody działania, ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia oraz oszacować ewentualne ryzyko niepowodzenia. Jak prawidłowo sporządzić ten ważny dokument?

Jak prawidłowo napisać biznesplan?

Elementy biznesplanu

 

Główne elementy biznesplanu to wprowadzenie, opis firmy, produkty/usługi, rynek i klienci, Finanse, kontrola działalności, załączniki.

 

Wprowadzenie

 

Tutaj  należy krótko naświetlić i uzasadnić rynkowo swój pomysł przyszłym czytelnikom biznesplanu. Pamiętać trzeba, aby w pomyśle było coś, co wyróżni produkt/usługę na rynku. Dlatego powinno się określić wyraźnie misję i cele działalności firmy – zarówno krótko jak i długofalowe.

 

Opis firmy

 

Pozwoli przybliżyć działalność adresatom biznesplanu. W tym elemencie powinno się podać takie informacje, jak: zasoby materialne, ludzkie oraz doświadczenie, jakie posiada Twoja firma. Ponadto opisz jak wygląda schemat organizacyjny i kto (kwalifikacje, doświadczenia przydatne w podejmowanym przedsięwzięciu) sprawuje poszczególne funkcje.

 

Produkty/usługi

 

Czyli to, co chce się sprzedawać, faza rozwoju, w jakiej są obecnie Twoje produkty/usługi oraz termin wejścia na rynek. Należy opisać je, porównać z konkurencją i wykazać przewagę na rynku. Trzymać trzeba się faktów i podpierać się liczbami. Jeśli to możliwe, warto podać wyniki badań czy testów na ich temat. Pamiętać trzeba, by używać języka zrozumiałego dla nieprofesjonalnych odbiorców. Jeśli posiadasz licencje, prawo własności, patent, zarejestrowany znak towarowy czy wzór użytkowy – napisz o tym.

 

 

Rynek i klienci

 

W tym punkcie należy rozwinąć temat rynku i klientów. Opisać, kim są potencjalni nabywcy i jak będziesz do nich docierał oraz to, jakie potrzeby zaspokoisz swoją ofertą. Inne informacje, które powinno się zawrzeć, dotyczą także tego, na jakim rynku chcesz działać, na jakim etapie rozwoju jest ten rynek i w jakim kierunku będzie się rozwijać. Ważną informacją będzie spodziewany przez Ciebie udział w rynku (napisz, jeśli przeprowadzałeś jakieś badania rynku i preferencji odbiorców – jeśli dopiero zamierzasz to zrobić podaj, kto będzie je wykonywał i ile będą kosztować).

 

Strategia firmy

 

W tym miejscu należy przedstawić metody produkcji/świadczenia usługi. Warto scharakteryzować siedzibę firmy oraz wyposażenie, które jest potrzebne do realizacji celów biznesplanu. Należy podać informacje na temat planowanego zatrudnienia oraz przedstaw zespół, który zajmie się nowym przedsięwzięciem. Potencjalny inwestor już zna produkt/usługę, ale w tym punkcie nie zaszkodzi opisać, w jaki sposób przedsiębiorca będzie dostarczał je klientom (kanały dystrybucji: np.: internet, sprzedaż hurtowa, detaliczna, własna sieć sklepów itd.) oraz kto się będzie zajmował sprzedażą. Opisać warto także usługi posprzedażowe, serwis, gwarancje, politykę zwrotów itp. W tym punkcie należy też wyjaśnij, jaka będzie polityka cenowa oraz jakie działania związane z promocją i reklamą będziesz podejmować. Przydatna okaże się reguła komunikacji z klientami zwana 4P, której elementami są: 1. Product (produkt), 2. Price (cena), 3. Promotion (promocja) 4. Place (dystrybucja).

 

Finanse

 

Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów ocena finansowej strony przedsięwzięcia będzie najważniejszą częścią biznesplanu. Trzeba bowiem przekonać inwestora, że dany projekt jest dla niego opłacalny. W tym celu należy przedstawić prognozę finansową zawierającą: rachunek zysków i strat tzn. przewidywane wydatki i dochody (z reguły na 5 lat), bilans (pozwoli zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie), rachunek przepływu gotówki (cash flow). Należy również wyliczyć punkt opłacalności przedsięwzięcia (break event point) oraz wskaźniki rentowości. W części tej należy napisać szczegółowo, jakiej wysokości kredytu (pożyczki, wkładu kapitałowego) oczekujesz z dokładnym wskazaniem, na jakie wydatki będzie przeznaczony. Ważne jest, aby przekazać dostawcy kapitału (bank, fundusz) informacje dotyczące kwoty kredytu, jaką będziesz w stanie spłacać w kolejnych latach. Dodatkowo powinno się wskazać, jak będzie wyglądać strona finansowa przedsięwzięcia w kolejnych latach po spłacie zewnętrznego wsparcia. Wszystkie dane przyjęte do wyliczeń w części finansowej muszą wynikać z przyjętych planów i założeń, być rzetelne i wiarygodne.

 

Kontrola działalności

 

Bardzo ważny dla oceny biznesplanu będzie sposób podejścia do kontroli i monitorowania działań firmy. Należy napisać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością będzie prowadzona kontrola finansowa oraz kto będzie ją prowadził. Warto wskazać, w jaki sposób zamierza się monitorować sprzedaż (jaki system ewidencji sprzedaży), promocję, reklamę. Dodatkowo przedstaw informacje na temat form kontrolowania produkcji/świadczenia usług, jakości i reklamacji, kadr oraz planów rozwoju produktu/usługi.

 

Załączniki

 

Obejmuje dokumentację potwierdzającą zawarte w biznesplanie informacje. Może obejmować: życiorysy kluczowych osób, projekty i dane techniczne, dokumenty patentowe, o prawach autorskich, badania i analizy na temat produktu/usługi i rynku, informacje o umowach przedwstępnych, zamówieniach itp., schemat struktury organizacyjnej firmy oraz ewentualne dane dotyczące profesjonalnych konsultantów i biegłych księgowych.

 

Źródło:
W artykule wykorzystano informacje dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju.


Data: 13.12.2017 10:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Finanse, Źródła finansowania, Zarządzanie
Słowa kluczowe: biznesplan, elementy biznesplanu, zakładanie własnej firmy, działalność gospodarcza, biznes

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.