Zamówienia publiczne na nowych zasadach, czyli główne założenia przyjętej przez rząd ustawy

W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę całkowitych przychodów. Oczekuje się, że nowe rozwiązania będą m.in. wsparciem dla stałego wzrostu gospodarczego Polski, ograniczą liczbę zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych oraz zwiększą liczbę ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne na nowych zasadach, czyli główne założenia przyjętej przez rząd ustawy

Najważniejsze założenia nowej ustawy

 

Najważniejsze propozycje zawarte w projekcie to:

 1. wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej;
 2. zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych;
 3. uproszczenie w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych - wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej;
 4. zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego,
 5. wprowadzenie obowiązku oceny umowy  w przypadku wystąpienia problemów z jej wykonaniem;
 6. zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w  trybie partnerstwa innowacyjnego;
 7. wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 8. usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):
 9. wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową, będzie to sposób tańszy i szybszy od sądu: rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy;
 10.  usprawnienie systemu kontroli;
 11. wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.


Nowa ustawa liczyć ma 678 artykułów. 


Polityka zakupowa państwa

 

Zgodnie z projektowanych art. 22 ustawy, polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:

 1. aspektów normalizacyjnych;
 2. kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
 3. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
 4. upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych.

W polityce zakupowej państwa, określając planowane działania administracji rządowej, uwzględnia się cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju. Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata, a przyjmuje ją Rada Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych

 

Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych nastąpić ma przez:

 • wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 • nałożenie na centralne organy administracji rządowej obowiązku określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa;
 • wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
 • koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów UE);
 • zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania;
 • wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

 

 

 

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego ma nastąpić poprzez:

 • określenie zasad kształtowania umów;
 • wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych, np.  dotyczących nadmiernych kar umownych;
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia opartych o ceny materiałów.

 

Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

 

Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) spowoduje:

 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO;
 •  utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych.

 

Usprawnienie systemu kontroli

 

Usprawnienie systemu kontroli przybierze postać przede wszystkim:

 • utworzenia Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, który będzie pełnić rolę forum wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami kontroli,
 • wspólnych przepisów ogólnych dotyczących kontroli zamówień publicznych,
 • przeprowadzania kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa,
 • obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

 

Wejście w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zaproponowane przepisy mają obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:
projekt ustawy Prawo zamówień publicznych
projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.