Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Rozliczenie należności za emisję spalin, gazów i pyłów do środowiska

Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Współczesny świat boryka się z wieloma problemami, jednym z nich jest postępujące zanieczyszczenie środowiska. Rządy wielu państwa postanowiły uregulować to zagadnienie odpowiednimi międzynarodowymi przepisami prawnymi, którymi nasz kraj został również związany. Generalnie chodzi o limity emisji spalin, gazów i pyłów do środowiska naturalnego, których przekroczenie wiąże się niekiedy z dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Rozliczenie należności za emisję spalin, gazów i pyłów do środowiska

Rozliczenie należności emisyjnych zostało uregulowane polskim aktem prawnym – ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z treścią art. 273, opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • pobór wód;   
  • składowanie odpadów.

W praktyce z opłatami środowiskowymi związana będzie zatem działalność produkcyjna, handlowa, prowadzenie stacji paliw i przeładunku paliw, lakierowanie, spawanie, malowanie, transport, czy nawet hodowla ryb i drobiu. Z drugiej strony ustawodawca przewidział, że wprowadzanie ścieków do szamba, emisja ich do kanalizacji, czy kupno wody od wodociągów nie podlegają opłacie środowiskowej.To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
. g. W 2012 r. górne stawki wyniosły odpowiednio: 273 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; 175 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi; 20 zł  za 1 dam3 wód chłodniczych; 200 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku; 3 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej; 1,50 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej; 3 zł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art.
[...]
3 pkt 38 lit.: 371,43 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; 238,14 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi; 27,20 zł za 1 dam3 wód chłodniczych; 272,10 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku; 4,04 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej; 2,10 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej; 4,04 zł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art.
[...]
: 371,43 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; 238,14 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi; 27,20 zł za 1 dam3 wód chłodniczych; 272,10 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku; 4,04 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej; 2,10 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej; 4,04 zł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art.
[...]
górne stawki wyniosły odpowiednio: 273 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; 175 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi; 20 zł  za 1 dam3 wód chłodniczych; 200 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku; 3 zł za pobór 1 m3 wody podziemnej; 1,50 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej; 3 zł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art.
[...]
Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w powyższym zakresie, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.
[...]
276 Prawa ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.
[...]
Na zakończenie warto dodać, że opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
[...]
Zgodnie z art. 276 Prawa ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.
[...]
3 pkt 38 lit. W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.
[...]
rozliczanie należności za emisję substancji do środowiska będzie dokonywane tylko raz w roku, a nie jak do tej pory dwa razy.
[...]
Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.
[...]
Administracyjne kary pieniężne podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.
[...]
Jeśli jednak przedsiębiorca związany jest niższą sumą pieniężną, musi on przesłać do właściwego urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska sprawozdanie, w którym poda wszelkie informacje o ilości i rodzaju wprowadzanych do środowiska substancji.
[...]
W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.
[...]
  Pamiętajmy, że wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy odpowiednio od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia.
[...]
, obejmuje ono wpływ prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na środowisko w drugim półroczu 2012 r.
[...]
273, opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód;    składowanie odpadów.
[...]
Opłatę uiszcza się, gdy należność za półrocze przekracza 400 zł.
[...]
Prawo ochrony środowiska.
[...]
Rozliczenie należności emisyjnych zostało uregulowane polskim aktem prawnym – ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
[...]
Dodatkowo zmieni się wysokość kwoty, od której obowiązkowo należy uiścić opłatę – będzie to przekroczenie nie 400 zł, a 800 zł.
[...]
Jedynym kryterium w tym zakresie jest fakt wpływania na środowisko poprzez prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
[...]
Obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska naturalnego poprzez skierowane do niego emisje obejmuje nie tylko duże zakłady produkcyjne czy przemysłowe jak np.
[...]
Pamiętajmy, że wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin.
[...]
W 2012 r. W takiej sytuacji niezbędna okazuje się pomoc specjalisty, który dużo szybciej obliczy konieczną do uiszczenia opłatę środowiskową.
[...]
W praktyce z opłatami środowiskowymi związana będzie zatem działalność produkcyjna, handlowa, prowadzenie stacji paliw i przeładunku paliw, lakierowanie, spawanie, malowanie, transport, czy nawet hodowla ryb i drobiu.
[...]
W takiej sytuacji niezbędna okazuje się pomoc specjalisty, który dużo szybciej obliczy konieczną do uiszczenia opłatę środowiskową.
[...]
Z drugiej strony ustawodawca przewidział, że wprowadzanie ścieków do szamba, emisja ich do kanalizacji, czy kupno wody od wodociągów nie podlegają opłacie środowiskowej.
[...]
c; 20 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
[...]
c; 26,03 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
[...]
g. 3 pkt 38 lit. c; 26,03 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
[...]
w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.