Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Umowa o podwykonawstwo

Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Prawo zamówień publicznych przewiduje, że wykonanie konkretnego zamówienia przez podmiot, który wygrał przetarg publiczny może odbyć się nie tyle bezpośrednio przez niego samego, co przez innych podwykonawców. Zasadniczo prawo do skorzystania z pomocy podwykonawcy powinno być wskazane w ofercie zamawiającego, czasami bowiem może on żądać wykonania zamówienia wyłącznie przez wykonawcę. Z drugiej jednak strony ustawa wskazuje, iż w niektórych sytuacjach zamawiający może wręcz żądać, aby wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą.

pobierz_plik
Umowa o roboty budowlane POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 131m w/w aktu prawnego, zamawiający może zobowiązać wykonawcę do zawarcia umowy o podwykonawstwo, określając w ogłoszeniu o zamówieniu przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo. Powyższa regulacja jest tak naprawdę nowością na gruncie PZP, wprowadzoną w bieżącym roku.Umowa o podwykonawstwo należy do umów pisemnych o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem. Łączna wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia udzielonego wykonawcy. Każdy procent wartości umowy o podwykonawstwo mieszczący się w przedziale minimalnego i maksymalnego procentu wartości umowy, uznaje się za spełniający wymogi dotyczące podwykonawstwa, które wykonawca jest zobowiązany zlecić podwykonawcy. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, wskazuje w ofercie część zamówienia, którą powierzy podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku zawarcia umowy o podwykonawstwo. Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w zakresie procentowej wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakiej wymaga od niego zamawiający. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.


Pamiętajmy, że wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo, wszczyna postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo. Wykonawca stosuje odpowiednio przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu na podwykonawstwo wykonawca opisuje sposób dokonywania oceny spełnienia warunków przez podwykonawcę.


Oczywiście powyższe reguły nie znajdą zastosowania w przypadku spełnienia co najmniej jednej z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.


Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.