Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Kancelaria Adwokacka

Rozpoczęcie budowy na działce rolnej niezwiązanej z rolniczym wykorzystaniem musi zostać poprzedzone jej odrolnieniem oraz wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. Szczegółowa regulacja prawna w tym zakresie znajduje się w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

pobierz_plik
Wniosek do gminy o sprzedaż gruntu POBIERZ »
pobierz_plik
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 11 powyższego aktu prawnego, wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; torfowisk i oczek wodnych; pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Nie wymaga się jednak takiej decyzji, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne.Pamiętajmy, że wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej celem wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące dokumenty:

  • dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu;
  • projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia;
  • projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;
  • ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.

 

W chwili składania wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, wnioskodawca nie musi legitymować się tytułem prawnym do gruntu. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, którym w myśl art. 4 pkt 11 omawianej ustawy jest rozpoczęcie innego niż leśne użytkowania gruntów, może dokonać jedynie podmiot wykonujący przysługujące mu prawo do gruntu lub samoistny posiadacz.

Jak wynika z powyższego odrolnienie może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wzór takiego pisma możemy pobrać na stronach internetowych lub w siedzibie poszczególnych urzędów starostwa powiatowego. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej powinien określać numery działek i ich położenie, podanie w hektarach powierzchni planowanej do wyłączenia oraz wskazanie celu przeznaczenia terenu wyłączanego z produkcji rolniczej. Nie zapominajmy przy tym dołączyć do niego następujących załączników:

  • Decyzji o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego - dokumenty wydane przez wójta, burmistrza właściwego dla wnioskowanych nieruchomości gruntowych.
  • Mapy typu gleb wydana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  • Projektu zagospodarowania działki.
  • Dokumentacji geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę, w przypadku wyłączenia części działki.
  • Oświadczenia o terminie rozpoczęcia inwestycji.


Kancelaria Adwokacka

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.