Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Rozpoczęcie budowy na działce rolnej niezwiązanej z rolniczym wykorzystaniem musi zostać poprzedzone jej odrolnieniem oraz wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. Szczegółowa regulacja prawna w tym zakresie znajduje się w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

pobierz_plik
Wniosek do gminy o sprzedaż gruntu POBIERZ »
pobierz_plik
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 11 powyższego aktu prawnego, wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; torfowisk i oczek wodnych; pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Nie wymaga się jednak takiej decyzji, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne.

R E K L A M A


Pamiętajmy, że wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej celem wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące dokumenty:

  • dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu;
  • projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia;
  • projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;
  • ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.

 

W chwili składania wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, wnioskodawca nie musi legitymować się tytułem prawnym do gruntu. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, którym w myśl art. 4 pkt 11 omawianej ustawy jest rozpoczęcie innego niż leśne użytkowania gruntów, może dokonać jedynie podmiot wykonujący przysługujące mu prawo do gruntu lub samoistny posiadacz.

Jak wynika z powyższego odrolnienie może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wzór takiego pisma możemy pobrać na stronach internetowych lub w siedzibie poszczególnych urzędów starostwa powiatowego. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej powinien określać numery działek i ich położenie, podanie w hektarach powierzchni planowanej do wyłączenia oraz wskazanie celu przeznaczenia terenu wyłączanego z produkcji rolniczej. Nie zapominajmy przy tym dołączyć do niego następujących załączników:

  • Decyzji o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego - dokumenty wydane przez wójta, burmistrza właściwego dla wnioskowanych nieruchomości gruntowych.
  • Mapy typu gleb wydana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  • Projektu zagospodarowania działki.
  • Dokumentacji geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę, w przypadku wyłączenia części działki.
  • Oświadczenia o terminie rozpoczęcia inwestycji.


Kancelaria Adwokacka

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2016 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.