PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wycofanie wkładu rolnego ze spółdzielni

Kancelaria Adwokacka

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna to spółdzielnia rolników gospodarujących wspólnie na wniesionej przez nich do spółdzielni ziemi, oraz ziemi dzierżawionej i nabytej przez spółdzielnię. Przepisy regulujące kwestię wzajemnych stosunków pomiędzy członkami spółdzielni reguluje ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

pobierz_plik
Umowa o przeniesienie praw i roszczeń do wkładu budowlanego w spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 141 w/w aktu prawnego, statut spółdzielni może przewidywać, że członek posiadający grunty jest obowiązany wnieść je w całości lub części jako wkład do spółdzielni. Przez wkład gruntowy rozumie się grunty oraz budynki lub ich części i inne urządzenia trwale z gruntem związane, znajdujące się na tych gruntach w chwili ich wniesienia. Pamiętajmy też, że wniesienie wkładu gruntowego przez posiadacza zależnego wymaga zgody właściciela.Z kolei art. 147 Prawa spółdzielczego przewiduje, że członek będący właścicielem gruntu stanowiącego jego wkład może tym gruntem rozporządzać aktami między żyjącymi lub na wypadek śmierci, jednakże o zamierzonym przeniesieniu własności gruntu na osobę niebędącą członkiem tej samej spółdzielni powinien spółdzielnię uprzedzić co najmniej na trzy miesiące przed dokonaniem tej czynności. W razie odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego, spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu. Nie dotyczy to wypadku przeniesienia własności wkładu na rzecz innego członka tej samej spółdzielni. Grunt przeniesiony na własność innego członka tej samej spółdzielni powiększa wkład nabywcy. Z powyższego wynika zatem, że każdy kto wniósł wkład do spółdzielni rolnej ma prawo do rozporządzania przedmiotem takiego wkładu. Wiąże się to nie tylko z w/w uprawnieniami, ale także z możliwością wycofania raz wniesionego wkładu. Ta kwestia została jednak uregulowana w następnym przepisie. Jeżeli statut przewiduje wniesienie wkładu gruntowego, powinien określać zasady i termin jego wycofania w razie ustania członkostwa w spółdzielni oraz określać zasady częściowego wycofania wkładu gruntowego w czasie trwania członkostwa. Decydujące znaczenie w omawianej materii ma zatem treść statutu konkretnej spółdzielni. Powinien on określać także zasady i termin ostatecznych rozliczeń między członkiem wycofującym wkład gruntowy a spółdzielnią.

Członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt, który wniósł, jeżeli potrzeby wspólnej gospodarki nie stoją temu na przeszkodzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt z uwzględnieniem interesów obu stron. W wypadku gdy występuje różnica w obszarze lub wartości użytkowej zwracanych gruntów, następuje między stronami rozliczenie według cen rynkowych z dnia rozliczenia. Powyższe reguły znajdują odpowiednie zastosowanie także do budynków i innych urządzeń stanowiących wkład, przy uwzględnieniu na rzecz spółdzielni stopnia ich normalnego zużycia na skutek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Wycofanie wkładu rolniczego ze spółdzielni może nastąpić nie tylko przez osobę, która wkład taki wniosła. Przepisy przewidują bowiem, że powyższe uprawnienie przysługuje także następcom prawnym członka, jak również niebędący członkami właścicielom gruntów wniesionych za ich zgodą do spółdzielni rolnej. Zwrot wkładów odbywa się wg zasad odnoszących się do członka, który wypowiedział członkostwo. Tym samym członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt, który wniósł, jeżeli potrzeby wspólnej gospodarki nie stoją temu na przeszkodzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt z uwzględnieniem interesów obu stron. Pamiętajmy jednak przy tym, że w wypadku gdy nieruchomość rolna została wniesiona do rolniczej spółdzielni produkcyjnej tytułem wkładu gruntowego przez osobę, która nie jest jej właścicielem, dziedziczenie prawa własności tej nieruchomości w razie śmierci właściciela nie będącego członkiem wymienionej spółdzielni podlega zasadom właściwym dla dziedziczenia gospodarstw rolnych. Zastosowanie będą miały w takiej sytuacji przepisy Kodeksu cywilnego. 


Kancelaria Adwokacka

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.