Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Ryzyko prawne sprawowania funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Funkcja członka zarządu wiąże się z renomą, ale również z odpowiedzialnością. Za złamanie prawa lub nienależyte wykonanie obowiązków grozi nie tylko wysoka kara grzywny, ale w pewnych sytuacjach nawet kara więzienia.

Ryzyko prawne sprawowania funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Zakres odpowiedzialności członka zarządu jest szeroki. Obejmuje ono nie tylko działalność na rzecz firmy i jej pracowników, ale także wypełnianie zobowiązań wobec różnych instytucji np. rejestrowych czy podatkowych. Warto zatem zapoznać się, z jakich obowiązków należy się wywiązywać i jakie kary grożą w wyniku ich zaniedbania. Tego typu informacja może pomóc w uniknięciu poważnych problemów.

 

 

Odpowiedzialność majątkowa (cywilnoprawna)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu ma charakter dwuwymiarowy. Po pierwsze, wobec samej spółki, która jako osoba prawna jest odrębnym i samodzielnym bytem prawnym dysponującym własnym majątkiem, po drugie wobec osób trzecich (np. klientów spółki).

 

Wobec spółki członkowie zarządu odpowiadają za szkodę wyrządzoną własnym zawinionym i bezprawnym zachowaniem (art. 293 k.s.h.). Co do zasady, absolutorium udzielane członkom zarządu przez wspólników wyłącza możliwość dochodzenia odpowiedzialności tego typu. Nie dotyczy to jednak sytuacji nadzwyczajnych, takich w szczególności, jak ogłoszenie upadłości spółki czy wprowadzenie wspólników (których nie należy mylić ze spółką) w błąd (art. 295,296 k.s.h.). Oprócz tego, zarząd odpowiada wobec spółki, jeżeli np. bezprawnie rozporządził jej majątkiem, narażając ją na stratę w skutek bezprawnej wypłaty wspólnikom zysku, pomimo iż spółka poniosła stratę.

 

Niezależnie od odpowiedzialności względem spółki, istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki względem osób trzecich (np. klientów spółki). Odpowiedzialność ta ma charakter posiłkowy (art. 299 k.s.h.), powstaje dopiero wówczas, gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialności członków zarządu w takim przypadku stanowi swoistą sankcję cywilnoprawną za nieprawidłowe prowadzenie spraw spółki które doprowadziło do sytuacji, w której majątek spółki nie wystarczył na spłatę jej wierzycieli. W takiej sytuacji członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki w zakresie, w jakim wierzyciele nie zostali zaspokojeni z jej majątku.

 

Odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich, oparta jest, podobnie jak odpowiedzialność wobec spółki, na zasadzie winy, którą trzeba mu udowodnić. Przy czym, członek zarządu nie ponosi tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie takiego wniosku czy niewszczęcie postępowania nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo tego żaden z wierzycieli nie poniósł szkody (art. 299 k.s.h.).

 

Należy pamiętać, że członek zarządu, co do zasady, nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pracowników spółki.

Ustawodawca nakłada na członków zarządu obowiązek wykazywania się profesjonalizmem w działaniu. Ich odpowiedzialność pojawić może się wyłącznie wówczas, kiedy szkoda jest następstwem zachowania zawinionego, zatem kiedy członek zarządu nie dochował należytej staranności, jakiej można było od niego oczekiwać, a nadto zachowanie takie było sprzeczne z prawem. Ogranicza to istotnie możliwość powoływania się przez członka zarządu na brak wiedzy czy wykształcenia. W tym zakresie odpowiedzialność ogranicza jednak zastosowanie się przez członka zarządu do wskazówek i rad takich osób jak dyrektor finansowy czy prawnik.

 

Odpowiedzialność karna

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej na członkach zarządu ciąży ryzyko odpowiedzialności karnej. W szczególności, jeżeli członek zarządu działa umyślnie na szkodę spółki, może zostać skazany nawet na karę 5 lat pozbawienia wolności (art. 296 k.k.). Podobna kara grozi osobie, która członka zarządu do takich działań nakłoniła lub mu w tym pomagała (np. prawnik lub główny księgowy). Ponadto sąd może wobec członka zarządu, który nie złożył we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, oprócz kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku pozbawić go również prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres od trzech do dziesięciu lat. ( art. 586 k.k., art. 373 p.u.n.)

 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z o. o.

W sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania podatkowe spółki, których termin płatności upłynął w czasie ich kadencji. Od odpowiedzialność tej członkowie zarządu mogą się jednak uwolnić wykazując, m.in. że zgłosili oni we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości lub też, że wniosek taki nie został przez nich złożony z powodu okoliczności przez nich nie zawinionych (np. księgowa nie poinformowała zarządu o zaległościach w płatności wobec kontrahentów) (art. 116 Ordynacji Podatkowej). Na zbliżonych zasadach członkowie zarządu odpowiadają za niezapłacone w terminie przez spółkę składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).


 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.