PORADY PRAWNE ONLINE

Sprzedawco, po nowelizacji kupujący dłużej będzie mógł dochodzić swych roszczeń

Ustawodawca przygotował prawdziwą rewolucję w prawie konsumenckim. Poważne zmiany czekają zarówno samych konsumentów, jak i przedsiębiorców. Większemu zakresowi uprawnień konsumentów odpowiada rozszerzony katalog obowiązków po stronie profesjonalnych sprzedawców. W ramach niniejszego artykułu poddana zostanie krótkiej analizie problematyka dochodzenia przez kupującego roszczeń z tytułu gwarancji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zawieszeniu biegu terminu dochodzenia roszczeń z rękojmi w sytuacji wysunięcia roszczeń na podstawie dokumentu gwarancyjnego.

Sprzedawco, po nowelizacji kupujący dłużej będzie mógł dochodzić swych roszczeń

Zarys nowelizacji

 

Zaplanowane modyfikacje prawne dotyczą zarówno odpowiedzialności z tytułu rękojmi sprzedawcy, jak i odpowiedzialności gwarancyjnej. Już 25 grudnia 2014 roku wejdą w życie uregulowania ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Skutkiem wprowadzenia tego aktu jest nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz uchylenie dwóch obowiązujących obecnie ustaw, traktujących o sprzedaży konsumenckiej i sprzedaży przez Internet. Mowa o ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak też ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Głównym założeniem noweli jest ujednolicenie zasad odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumentów i nie konsumentów, jak również ograniczenie możliwości nadużyć po obu stronach stosunku prawnego. Zmianie ulegnie zwłaszcza procedura reklamacyjna, ale także rozkład kosztów ponoszonych za skutek reklamacji oraz terminy reklamacyjne. Przykładowo można podać, że od 25 grudnia 2014 roku kupujący będzie miał prawo żądać od sprzedawcy (według uznania): obniżenia ceny towaru, zwrotu gotówki, wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia powstałych wad. Sprzedawca zaś będzie mógł – przy pierwszej reklamacji – unicestwić żądanie klienta w sprawie odstąpienia od umowy, naprawiając towar bądź wymieniając go na wolny od wad. Już od 25 grudnia 2014 roku zajdą także zmiany w rozkładzie kosztów powstałych w związku z reklamacją oraz zmiany długości terminów reklamacyjnych (upraszczając można nadmienić, że ustawodawca wydłużył czas, w którym kupujący może skorzystać ze swoich uprawnień). Jedną z charakterystycznych cech nowego stanu prawnego jest także przedłużony czas domniemania istnienia wady w produkcie. Dotychczas czas ten wynosił 6 miesięcy. Od 25 grudnia zaś kupujący-konsument, który złożył reklamację w ciągu 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej nie ma obowiązku dowodzić, że wada tkwiła w produkcie w chwili jego wydania. To sprzedawca będzie musiał udowodnić, że produkt nie był wadliwy w momencie wydania. Zmiany przedstawione powyżej, jak również inne modyfikacje prawa konsumenckiego wejdą w życie już niebawem. Przejdźmy jednak do meritum niniejszych rozważań, tj. do wpływu dochodzenia przez kupującego roszczeń z gwarancji na terminy zastrzeżone dla dochodzenia roszczeń z rękojmi sprzedawcy.

 

 

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi sprzedawcy oraz z tytułu gwarancji

 

Odpowiedzialność sprzedawcy oraz odpowiedzialność gwaranta to dwie różne sprawy. Odpowiedzialności te dotyczą jednego towaru, ale stanowią osobne tytuły, z których kupujący może, według uznania, dochodzić swoich roszczeń. Warto zastanowić się, jak daleko idący wpływ na bieg terminu dochodzenia roszczeń z rękojmi ma wysunięcie roszczeń z gwarancji. Ustawodawca odpowiada wprost na takie pytanie, o czym Czytelnik dowie się z dalszych rozważań. Obecnie podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest oświadczenie gwaranta, które zamieszczone zostało w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, i które odnosi się do towaru konsumpcyjnego. Oświadczenie to ma określać obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby właściwości towaru nie odpowiadały właściwościom konkretnie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym. Od 25 grudnia udzielenie gwarancji następuje również przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. Ponadto, podobnie jak dzisiaj, oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji. Oprócz tego, oświadczenie powinno być sformułowane możliwie jasno, zrozumiale i w języku polskim. Wśród obowiązków gwaranta wyróżnić można, w szczególności, zwrot zapłaconej ceny, wymianę rzeczy, jej naprawę oraz zapewnienie kupującemu innych usług. Szczególną powinnością gwaranta jest też konieczność wydania kupującemu dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak też konieczność sprawdzenia stanu plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń. Wówczas, gdy nie zastrzeżono inaczej, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana. Powracając do sedna, wypadnie nadmienić, iż w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej (nie od nowa) począwszy od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Czyli może zdarzyć się tak, że – pomimo nadejścia pierwotnego terminu końcowego odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi - kupujący nadal będzie mógł realizować swoje uprawnienia z tego tytułu, gdyż wcześniejsze wysunięcie roszczeń gwarancyjnych zawiesi bieg terminu dochodzenia roszczeń z rękojmi.

 

Podstawa prawna

Art. 5562, art. 560, art. 561, art. 5611, art. 5613, art. 568, art. 577, art. 5771, art. 5773, art. 579 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.