PORADY PRAWNE ONLINE

Poradnik przedsiębiorcy: oświadczenia wobec zakładu ubezpieczeń w przypadku przeniesienia własności pojazdu

Dziś prezentujemy wszystkim przedsiębiorcom kilka najważniejszych wskazówek przydatnych przy konstruowaniu – kierowanych do zakładu ubezpieczeń - dokumentów związanych z przeniesieniem prawa własności pojazdu. W polskim porządku prawnym obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczy każdego posiadacza pojazdu, w związku z czym każdy posiadacz (w tym także przedsiębiorca prowadzący działalność w dowolnej formie prawnej) prędzej czy później (w razie zbycia lub nabycia pojazdu) będzie zmuszony wobec ubezpieczalni wystąpić ze stosownym oświadczeniem.

pobierz_plik
umowa o używanie samochodu prywatnego do celow służbowych POBIERZ »
pobierz_plik
Umowa użytkowania samochodu służbowego przez pracownika POBIERZ »

Wypowiedzenie umowy przez nabywcę pojazdu

 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej jako „ustawa”), w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy (a więc nie tylko prawo do domagania się od ubezpieczalni pokrycia kosztów powstałej szkody, ale także obowiązek zapłaty składki). Umowa ubezpieczenia OC ulega wówczas rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności (np. kupujący będący stroną umowy sprzedaży), wypowie ją na piśmie. Dokument zawierający oświadczenie posiadacza – nabywcy pojazdu o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC powinien zawierać w komparycji (nad oświadczeniem o wypowiedzeniu) precyzyjne określenie podmiotu je składającego. Dane muszą być autentyczne i zgodne z treścią dokumentu, na podstawie którego doszło do przeniesienia własności pojazdu po to, aby zakład ubezpieczeń był w stanie stwierdzić, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zostało złożone przez podmiot do tego uprawniony. Kopię dokumentu będącego tytułem przeniesienia własności (np. umowa sprzedaży) należy załączyć do oświadczenia o wypowiedzeniu w celach dowodowych.

 

 

Oto brzmienie przykładowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu:

 

„W związku z nabyciem (na podstawie umowy sprzedaży z dnia 1.01.2015 r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu) pojazdu marki Syrena o numerze rejestracyjnym XX 11111 i numerze nadwozia 12345, wypowiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z dnia 20.10.2014 r. (Polisa nr 111111) na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.”
Wypowiedzenie umowy wymaga własnoręcznego podpisu. W celach dowodowych należy je (najlepiej) wysłać listem poleconym.

 

Zawiadomienie zbywcy o przeniesieniu prawa własności pojazdu

 

Powinnością posiadacza pojazdu, który zbywa pojazd (np. w drodze jego sprzedaży), jest dokonanie stosownego powiadomienia ubezpieczalni o tym fakcie. Powiadomienia tego dokonuje się przede wszystkim w celu uniknięcia wynikających z ustawy finansowych konsekwencji.

 

Zgodnie z ustawą, posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

 

Dane posiadacza, o których mowa, zostały określone ustawowo i obejmują:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
  • nazwę, siedzibę i numer REGON.

Posiadacz pojazdu, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okoliczności jego zbycia. Ważne jest zatem stosowne powiadomienie ubezpieczalni o fakcie przeniesienia prawa własności, gdyż ma to bezpośredni wpływ na odpowiedzialność za niezapłaconą składkę.

 

Podstawa prawna
Art. 23, art. 25, art. 31, art. 32 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.).


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.