PORADY PRAWNE ONLINE

Przełom w umowach o pracę na czas określony

Znaczące zmiany nastąpią w przepisach dotyczących zawierania terminowych umów o pracę. Stanie się tak po wejściu w życie w lutym 2016 roku nowelizacji Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, podpisanej 5 sierpnia przez prezydenta. Nowe regulacje będą m.in. związane z okresem zatrudnienia, wypowiedzeniem i łączną liczbą tego rodzaju umów.

Przełom w umowach o pracę na czas określony

W myśl zmienionych przepisów okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli zatem okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż owe 33 miesiące bądź jeśli liczba zawartych umów jest większa niż 3, to uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Zasada „33 i 3”, której wprowadzenie ma zapobiec nadużywaniu zawierania umów terminowych, nie będzie obowiązywała w przypadku zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, przy pracy przez okres kadencji, jeśli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po stronie zatrudnionego.

 

Natomiast celem umowy na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, będzie sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia, jeśli chodzi o wykonywanie określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na taki okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe, jeżeli ma on być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tej sytuacji możliwe jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

 

Zgodnie z nowelizacją okres wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i umów terminowych będzie wynosił: 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej aniżeli 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej przez 6 miesięcy, 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

 

W zmienionym kodeksie znajdzie się również zapis o tym, że jeśli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy terminowej nastąpi z powodu ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca będzie mógł w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

 

Warto przypomnieć, że Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz w swoim sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. wymieniła wśród nieprawidłowości w umowach terminowych te, które dotyczyły możliwości rozwiązania umowy z innym niż ustawowy okresem wypowiedzenia, niewłaściwego określenia warunków pracy i płacy – przykładowo miejsca świadczenia pracy, a także niezachowania formy pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy, niepodania w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia przyczyny uzasadniającej takie postanowienie czy też błędnego określenia terminu rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia.

 

Nowe rozwiązania prawne związane z umowami na czas określony omówi dr Maciej Chakowski w czasie Kongresu Prawa Pracy - Warsztatów dla Praktyków, jaki odbędzie się w dniach 14-15 października 2015 roku w warszawskim Hotelu Marriott. Na Kongresie można będzie również poznać stosowanie w praktyce przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, badań lekarskich, uprawnień rodzicielskich, rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, optymalizacji zatrudnienia, ochrony danych pracowników i kandydatów do pracy, mediacji pracowniczych.


Data: 26.08.2015 11:40
Autor/Źródło: BDO Sp. z o.o.
Kategoria: Prawo, Zarządzanie
Słowa kluczowe: prawo pracy, umowy pracownicze, umowy terminowe, wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, kongres prawa pracy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.