PORADY PRAWNE ONLINE

Rząd proponuje nowe zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych to owy pomysł rządu na prawo dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mają w założeniu przyspieszać i usprawniać procedury administracyjne, zmniejszać częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz uwolnić potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm.

Rząd proponuje nowe zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Prawo do popełnienia błędu

 

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie tzw. prawa do popełnienia błędu. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca będący osobą fizyczną – w przypadku popełnienia błędu, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna – nie otrzyma kary, a jedynie pouczenie. Będzie to możliwe w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że dokonany przez przedsiębiorcę błąd jest mniejszej wagi oraz ma charakter jednorazowy, zaś jego skutki zostałyby usunięte w odpowiednim terminie.

 

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

 

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie – to kolejna propozycja. Co do zasady będzie to możliwe do 25. dnia następnego miesiąca, zamiast obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się konkurencyjność polskich portów i wielkość importu odprawianego przez polskie porty przeładunkowe, a w rezultacie poprawi płynność finansowa importerów.

 

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców

 

Zmiana zakłada objęcie przepisami o ochronie konsumentów osoby fizycznej, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy ci byliby objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

 

Przyjęte przez rząd przepisy mają na celu Wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa, osoby wpisanej do CEIDG. To rozwiąże dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę. Ponadto, w firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, umożliwienie powołania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela. Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie. Tymczasowy przedstawiciel  zadba o majątek spadkobierców, ale także będzie wspierał bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. reprezentując spadkobierców przy podpisaniu umowy sprzedaży rzeczy w ramach działalności przedsiębiorstwa.


Dopuszczenie przekazania praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika)

 

Nowe rozwiązania prawne zakładają także dopuszczenie przekazania, w formie zapisu windykacyjnego, praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika). Rozszerzenie katalogu wariantów przy planowaniu sukcesji w spółce może przyczynić się do przyspieszenia zakończenia procesu zmiany wspólnika i podjęcia przez niego aktywnej działalności.
Rozszerzenie definicji rzemieślnika i umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem wspólników mających kwalifikacje zawodowe
Rozszerzenie definicji rzemieślnika i umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem wspólników mających kwalifikacje zawodowe (dyplom mistrza lub czeladnika), a także spółki, w których tylko niektórzy wspólnicy mają kwalifikacje (dyplom mistrza lub czeladnika) – to kolejna propozycja ministra przedsiębiorczości i technologii. W tym przypadku warunkiem jest to, żeby pozostali wspólnicy byli spokrewnieni z tymi wspólnikami. Ponadto obniżone zostaną opłaty za egzaminy organizowane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.


 

Ograniczenie obowiązków sprawozdawczych

 

Ograniczenie obowiązków sprawozdawczych nastąpi przez:

  • zmniejszenie częstotliwości realizacji pewnych obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji do ministra energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF),
  • cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności),

 

Zniesienie obowiązku załączenia dokumentów

 

Kolejne udogodnienie dla przedsiębiorców to zniesienie obowiązku załączenia dokumentów będących w posiadaniu instytucji  lub zawierających informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości). Rząd proponuje też zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicznej dotyczącej polskich obszarów morskich).

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia  2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
Źródło:
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.