PORADY PRAWNE ONLINE

Prowadzisz prywatny żłobek lub przedszkole? Musisz znać te zasady

W związku z otwarciem placówek opiekuńczych dla najmłodszych, pojawiły się również specjalne wytyczne dla żłobków i przedszkoli.

Prowadzisz prywatny żłobek lub przedszkole? Musisz znać te zasady

Obowiązki dyrektora żłobka i przedszkola

 

Dyrektor placówki ma obowiązek weryfikacji dotychczas obowiązujacych procedur pod kątem sanitarno-higienicznym, przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie zakazu przynoszenia zabawek, rezygnacja z mycia zębów w instytucji. W miarę możliwości powinien też ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce oraz zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków.

 

Jakie inne wytyczne obowiązująca dyrektorów żłobków i przedszkoli?

 

Wśród innych wytycznych znalazły się również następujące punkty:

 • Przy wejściu do budynku bezwzględnie należy umieścić  płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.  O ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie wolno wpuszczać go do instytucji i poprosić rodzica o jego zabranie do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych trzeba wywiesić dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewnić należy korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Dzieciom wodę podaje opiekun.
 • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup należy zorganizować jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu  na placu zabaw lub boisku, trzeba go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 • Obowiązkowo należy zapewnić sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek , że każde dziecko bawi się inną).
 • Przygotować należy procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Przeprowadzenie spotkania z pracownikami jest niezbędne, tak jak zwrócenie im uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni przychodzić chorzy opiekunowie.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia, a także należy unikać rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

 

 

 

 

 • Trzeba wyznaczyć i przygotować (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Należy przygotować i umieścić  w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Należy przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2. Dlatego należy współpracować z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.
 • Jeżeli dyrektor organizuje żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo musi wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
 • Należy zorganizować bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


 


Data: 04.05.2020 11:41
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: Obowiązki dyrektora żłobka i przedszkola, wytyczne obowiązująca dyrektorów żłobków i przedszkoli, otwarte żłobki, otwarte przedszkola

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.