Wyjawienie majątku dłużnika

SKUTECZNIE ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY PRAWNE, Pomagam uniknąć kosztownych błędów

Jedną z możliwości, ułatwiających wyegzekwowanie należności od dłużnika jest instytucja wyjawienia majątku. Jak wygląda ta procedura?

Wyjawienie majątku dłużnika

Kiedy stosuje się wyjawienie majątku dłużnika?
   

Wyjawienie majątku stosuje się, jeżeli:
•    zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie daje możliwości zaspokojenia długu lub
•    jeżeli wierzyciel wykaże, że egzekucja nie doprowadziła do uzyskania zaspokojenia wszystkich należnych wierzycielowi kwot.

R E K L A M A
We wskazanych wyżej przypadkach wierzyciel może domagać się zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku poprzez wymienienie rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty o treści określonej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W przyrzeczeniu dłużnik zapewnia, że wykaz majątku, jaki złożył jest zgodny ze stanem faktycznym i prawdziwy.
   

Wierzyciel może domagać się wyjawienia majątku dłużnika zarówno w trakcie, jak i przed wszczęciem egzekucji. Domaganie się wyjawienia majątku przed wszczęciem procedury egzekucyjnej może nastąpić, jeżeli wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi świadczeń okresowych za okres sześciu miesięcy (chodzi tu np. o dochody z najmu, renty). Jak wynika z powyższego, dla domagania się wyjawienia majątku nie jest konieczne udowodnienie przez wierzyciela, że nie uzyska zaspokojenia swoich należności, ale wystarcza to uprawdopodobnić.

Jak wygląda procedura wyjawienia majątku?
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
wierzyciel powinien złożyć w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. Wniosek ten powinien też:
•    zawierać odpis protokołu zajęcia,
•    inne dokumenty, które uprawdopodabniają fakt, że wierzyciel nie uzyska zaspokojenia swoich należności
•    tytuł wykonawczy, jeżeli wniosek o wyjawienie majątku dłużnika złożono przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Jeśli wierzyciel nie dostarczy tytułu wykonawczego, czyli wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności jest to brak formalny, który można uzupełnić.


W razie uzasadnionych powodów sąd może odebrać wykaz majątku dłużnika w terminie nie dłuższym niż tydzień. Sąd odbiera też wskazane wyżej przyrzeczenie od dłużnika. Postanowienie sądu w sprawie wyjawienia majątku dłużnika może być zaskarżone. Co istotne, wniesienie zażalenia na postanowienie sądu w sprawie wyjawienia majątku nie hamuje wykonania postanowienia o wyjawieniu majątku.


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2016 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.