Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Każdy przedsiębiorca i pracodawca zapłaci nową daninę solidarnościową

Danina solidarnościowa to w rzeczywistości nowy podatek, który zapłaci – wbrew zapewnieniom rządu - każdy pracujący Polak. Wynika to wprost z przepisów projektu ustawy, opublikowanej w wykazie prac Rady Ministrów.

Każdy przedsiębiorca i pracodawca zapłaci nową daninę solidarnościową

Podatek solidarnościowy

 

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego przychodami będzie między innymi podatek solidarnościowy. Zdaniem rządu, „konieczność wprowadzeni nowej regulacji wynika z potrzeby dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów w szczególności zakresie  usług: opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych), wytchnieniowych, wspomagających, pobytowych i asystenckich, a także wsparcia na współfinansowanie programów ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, programów rządowych w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych, czy też zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

 

Z art. 4 projektowanej ustawy wynika, że obowiązkowe składki na Fundusz, ustalone od kwot stanowiących podstawę  wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń  społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.4), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają:


1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:


a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
c) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650),
d) wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
e) pobierające stypendia sportowe,
f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie  świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach,
g) będące żołnierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami niespełniającymi warunkówdo nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz w przepisacho zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, za których po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,
h) będące funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 

2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;
 

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

 

W przypadku gdy kwoty obowiązkowej składki pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z powyższymi zasadami wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

 

Kto nie zapłaci nowego podatku?

 

Ustawa wskazuje jednak podmioty, których danina solidarnościowa nie będzie dotyczyć. Obowiązek zapłaty nowego podatku nie obejmie:


a) duchownych,
b) pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,
c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z  tytułu samotnego wychowywania dziecka,
d) pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
e) podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
f) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
g) odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
h) przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
i) pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
j) osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Daninę solidarnościową pobiera ZUS

 

Składki na Fundusz opłacać się będzie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Poboru składek na Fundusz dokona Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który następnie przekaże je na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania. Składki ze środków otrzymanych a wymagających rozliczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia. Koszty poboru zostaną potrącone przez ZUS  w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.

 

Nowy podatek będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku.
 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 
 
 


Data: 02.08.2018 16:59
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Podatki, Finanse, Prawo, Windykacja
Słowa kluczowe: Daninę solidarnościowa, zus, ustawa Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwolnienie z podatku

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.