Uruchomiono nowe instrumenty wsparcia dla polskich firm

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadza w życie interesujące instrumenty wsparcia dla firm, wśród których wyróżniono duży bon, dofinansowanie na uzyskanie grantu oraz fundusz pożyczkowy dla kobiet. Nabory wniosków o dofinansowanie projektów uruchomione zostaną już w marcu – podaje Ministerstwo Gospodarki.

Uruchomiono nowe instrumenty wsparcia dla polskich firm

Wsparcie w ramach dużego bonu

 

Pierwszy z instrumentów pomocowych odnosi się do przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą. Zgodnie z przekazem Ministerstwa Gospodarki program wsparcie w ramach dużego bonu przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowanie w ramach omawianego programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na:

 • opracowaniu nowego wyrobu,
 • opracowaniu projektu wzorniczego,
 • opracowaniu nowej technologii produkcji albo
 • znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 

 

Usługa, o której mowa powyżej, może dodatkowo obejmować przykładowo opracowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa czy strategię wprowadzania produktu na rynek. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach przedmiotowego programu może osiągnąć nawet 50000 zł, a wielkość dofinansowania może wynosić do 80 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia programem.

 

Wsparcie w ramach dużego bonu może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi w części nieobjętej wsparciem w ramach dużego bonu;
 • przedstawi zobowiązanie wykonawcy do samodzielnego wykonania usługi zgodnie z zakresem określonym we wniosku o udzielenie wsparcia;
 • przedstawi oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach dużego bonu i akceptacji tych warunków;
 • złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia dużego bonu.

 

Niewątpliwie ten rodzaj wsparcia może okazać się bardzo cenny dla przedsiębiorstw oferujących klientom produkty mające duży udział w rynku szybko rozwijającym się, których wadą jest to, że wymagają ciągłego finansowania dla osiągnięcia maksymalnego zysku. W takim przypadku przedsiębiorstwo, dzięki dofinansowaniu, może rozwijać się dynamiczniej, tworząc bardziej konkurencyjne, cieszące się uznaniem dobra oraz wykazując wyższe zapotrzebowanie na pracowników. Niekiedy także powyższe wsparcie pozwoli na urozmaicenie oferty firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu, zastępującego pozycje nieprzynoszące większych zysków i nierokujące optymistycznie na przyszłość.

 

Wsparcie na uzyskanie grantu

 

Drugi z przedstawionych w ramach wstępu instrumentów, a zatem wsparcie na uzyskanie grantu, został stworzony w celu dofinansowania udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program ten skierowany jest do przedsiębiorców, którzy:

 • złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo
 • występują w takim projekcie jako partner.

 

Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Jak wskazuje Ministerstwo, kwota dofinansowania udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach wsparcia nie może przekroczyć 75000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

 

Fundusz pożyczkowy dla kobiet

 

W ramach promowanego przez resort gospodarki funduszu pożyczkowego dla kobiet mowa o pożyczkach w kwocie od 20000 zł do 40000 zł, które mogą być przeznaczone na pokrycie niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wydatków. Owe wydatki mogą być związane z (np.):

 • nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości),
 • zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych),
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych,
 • adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych.

 

Przedmiotowe wsparcie może pełnić rolę aktywizującą wobec pań częściowo wyłączonych od udziału w rynku pracy np. z powodu realizacji planów macierzyńskich, pragnących jednak stworzyć dobrze prosperujący, gwarantujący samodzielność finansową biznes. Warto podkreślić, że pomocy finansowej w formie pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla kobiet można udzielić kobiecie zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamierza podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem wskazane tu wsparcie może nastąpić także dla osób „startujących od zera”.

 

Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

 

Podstawa prawna
§ 12a, § 18f, § 20e rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1651 ze zm.).

 

Źródło
Powyższy artykuł powstał w oparciu o informacje przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl.


Data: 18.02.2015 07:52
Autor/Źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Finanse, Źródła finansowania, Zarządzanie
Słowa kluczowe: wsparcie dla firm, fundusz pożyczkowy dla kobiet, dofinansowanie, dofinansowanie na uzyskanie grantu

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.