PORADY PRAWNE ONLINE

Prowadzisz żłobek albo przedszkole? Dostaniesz dofinansowanie!

Rządowy program „MALUCH+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie na utworzenie lub utrzymanie miejsc opieki nad maluchami mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W edycji 2018 r. przeznaczono na ten cel 450 mln złotych.

Prowadzisz żłobek albo przedszkole? Dostaniesz dofinansowanie!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Dla podmiotów innych niż JST przeznaczony jest moduł 3 i 4:

  • Moduł 3 -  utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;
  • Moduł 4 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W module 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.


Termin składania ofert

 

Termin składania ofert to 17 listopada 2017 roku. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

O jakie wsparcie można się starać?

 

W ramach modułu 3 podmiotu inne niż j.s.t. mogą ubiegac się:

  • na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym – do 10 000 złotych
  • na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna – do 5 000 złotych.

W przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

 

W ramach modułu 4, kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Data: 07.11.2017 10:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Finanse, Prawo, Źródła finansowania
Słowa kluczowe: MALUCH+, żłobek, przedszkole, dotacja, moduł 3, moduł 4, miejsce w przedszkolu, opieka nad dziećmi

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.