PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak napisać dobry i skuteczny biznes plan? Praktyczne porady

Przy planowaniu nowej inwestycji, staraniu się o inwestora, o kredyt, o pożyczkę, czy o dofinansowanie unijne - należy podeprzeć się dobrym biznes planem. Przedstawiamy praktyczne porady, do których warto się zastosować opracowując tego typu dokument. Jeśli nadal masz pytania i kłopoty ze stworzeniem biznes planu lub cenisz swój czas i przeznaczasz go na działalność operacyjną własnej firmy, a wykonanie biznes planu chcesz zlecić profesjonalistom - skontaktuj się z analitykiem Resulto.

Jak napisać dobry i skuteczny biznes plan? Praktyczne porady

Czym jest biznes plan?

 

Biznes Plan jest opracowaniem, które znajduje zastosowanie przy badaniu i analizie koncepcji gospodarczych. Resulto wykonało wiele biznes planów - i pozyskało miliony złotych finansowania dla przedsiębiorstw z różnych branż - usługowych i produkcyjnych (m.in. energetyka, medycyna, włókiennictwo, mini browar, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, budowlańcy-wykończeniowcy, deweloperzy, turystyka). Bazując na posiadanym doświadczeniu, możemy stwierdzić, że biznes plan jest najczęściej sporządzany na potrzeby zewnętrznej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a podmiotem finansującym (np. bank, inwestor, instytucja przyznająca dotacje), w celu pozyskania finansowania. W wielu przypadkach biznes plan stosowany jest również na potrzeby wewnętrzne - w celu prognozowania przewidywanych efektów gospodarczych.

 

Przed rozpoczęciem pisania biznes planu

 

 • przede wszystkim sprecyzuj swój pomysł na biznes,
 • zbadaj, czy Twój pomysł jest nowatorski lub czy będzie kopiował dotychczasowe działalności na rynku,
 • przeanalizuj, jak Twój pomysł zaspokaja potrzeby potencjalnych Klientów,
 • przeanalizuj, czy zaspokaja te potrzeby lepiej, niż konkurencja.

Etap ten (zwykle) przeprowadzany jest w formie desk research - badanie informacji zawartych w Internecie.

 

Co powinien zawierać dobry biznes plan? Układ biznes planu

 

Profesjonalnie przygotowany biznes plan zwiększa możliwość otrzymania środków pieniężnych - kredytu, pożyczki, wkładu inwestora, czy dotacji unijnej / funduszy europejskich. Dobry i skuteczny biznes plan zawiera pewne, niezbędne elementy. Elementy te powinny zostać przedstawione w przystępny sposób - który dodatkowo wywrze pozytywne wrażenie na oceniającym.

 

 

Wprowadzenie

 

We Wprowadzeniu należy scharakteryzować i przedstawić projekt. Czytający / oceniający zapozna się w tym rozdziale z ogólnym zarysem przedsięwzięcia. Ważne, aby opis był zrozumiały. Rozdział ten tworzymy po zakończeniu pracy nad biznes planem. Warto opisać m.in. główne walory projektu, a wnioski z analizy finansowej przedstawić tak, aby oceniający nabrał przekonania, co do przyszłego sukcesu naszego przedsięwzięcia i z dobrym nastawieniem przystąpił do czytania dalszych części biznes planu.

 

Charakterystyka Inwestora

 

Należy przedstawić podstawowe informacje o firmie, m.in. takie jak:

 • nazwa podmiotu,
 • forma prawna,
 • data powstania firmy,
 • KRS,
 • NIP,
 • REGON
 • kod PKD itp.

 

Charakterystyka firmy

 

W tym podrozdziale należy przedstawić historię firmy (jeśli dotyczy), opisać aktualną sytuację przedsiębiorstwa (kondycja finansowa oraz sytuacja prawna), branżę i główny przedmiot działalności, dotychczasowe produkty i usługi, kadrę pracowniczą oraz podejmowane działania. Warto również opisać proces technologiczny / proces oferowania usług, aby przybliżyć oceniającemu działalność firmy. Staramy się przedstawić nasze przedsiębiorstwo / osobę, w dobrym świetle.

 

Historia

 

Należy opisać główne wydarzenia związane z działalnością firmy, od początku - założenia, do okresu obecnego. Powinny się tutaj znaleźć np. informacje o powstaniu i początkowej działalności, o przekształceniach prawnych, zmianach właścicieli, czy zmianach przedmiotu działalności.

 

Działalność operacyjna

 

Należy opisać elementy, związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, m.in.:

 • główny przedmiot działalności,
 • produkty i usługi,
 • proces technologiczny / sposób oferowania usług,
 • głównych kontrahentów, konkurentów, dostawców,
 • obecną sytuację na rynku itp.

 

Warto również (o ile to prawda) utwierdzić oceniającego w przekonaniu, że obecna działalność zapewni płynność finansową i będzie gwarantować terminową spłatę kapitału.

 

Wyniki finansowe (historyczne)

 

Podrozdział służy do przekonania oceniającego, że naprawdę jesteśmy w stanie spłacić otrzymany kapitał. Przedstawienie historycznych wyników finansowych w formie tabeli -rachunek zysków i strat - będzie czytelne i zrozumiałe. Dane z tabeli należy krótko uargumentować, mając na uwadze, że jest to tylko wstępne zestawienie, a szczegółowa analiza finansowa wraz z prognozą na kolejne lata, zostanie sporządzona w ramach części finansowej biznes planu.

 

Jeśli prowadzisz uproszczoną księgowość i nie tworzysz sprawozdań finansowych - warto na podstawie posiadanych danych (analitycznie) opracować bilans i RZiS.

 

Kadra

 

Ważny podrozdział - przede wszystkim w sytuacji, w której staramy się o finansowanie od aniołów biznesu (według części analityków, sukces przedsiębiorstwa, co najmniej w 50%, zależy od zarządzających/właściciela - inwestycja w człowieka, a nie biznes). Należy tutaj przedstawić najważniejsze osoby w firmie, opisując ich osiągnięcia i doświadczenie, które są powiązanie z planowanym przedsięwzięciem.

 

Opis zamierzenia inwestycyjnego

 

Część właściwa biznes planu. Należy wykazać, że plan ma mocne podstawy oraz, że jest poukładany i realny. Opis, poświęcony ściśle naszemu projektowi, należy rozpocząć od informacji dotyczących przedmiotu przedsięwzięcia oraz korzyści z jego realizacji.

 

Kluczowe czynniki sukcesu

 

Należy wskazać, co będzie przewagą planowanego przedsięwzięcia i co będzie decydowało o tym, że przedsięwzięcie odniesie sukces.

 

Dostawca urządzeń/usług związanych z przedmiotem inwestycji

 

Należy dokładnie wskazać, na co potrzebne są środki finansowe - jakie elementy zostaną zakupione, po jakiej cenie, w jakiej ilości oraz od kogo - wraz z uzasadnieniem wyboru dostawcy.

 

Charakterystyka urządzeń/usług związanych z przedmiotem inwestycji

 

Oprócz opisu z charakterystyką poszczególnych elementów inwestycji, warto umieścić również zdjęcia/wizualizacje poglądowe, aby "pokazać" nasze przedsięwzięcie. Opis wraz ze zdjęciami, są szczególnie ważne, jeśli biznes plan dotyczy branż posiadających skomplikowane i złożone procesy technologiczne/usługowe. Podrozdział powinien być zrozumiały dla oceniającego (osoby przeważnie niezwiązanej z naszą branżą).

 

Proces produkcji / proces oferowania usług

 

Podobnie, jak w opisie przedmiotu inwestycji, również w tym podrozdziale, należy, w zrozumiały dla oceniającego sposób, opisać proces: technologiczny - produkcyjny lub oferowania usług. Tutaj też warto wspomóc się zdjęciami/wizualizacjami/ikonografikami. W zależności od branży, należy przedstawić kluczowe elementy procesu produkcji/oferowania usług, m.in.:

 • surowce/zasoby niezbędne do produkcji/oferowania usług wraz z opisem dostawców tych surowców/zasobów,
 • rodzaje produktu/usług jakie będą produkowane/oferowane,
 • opis etapów produkcji/oferowania usług - krok po kroku,
 • poziom produkcji/sprzedaży usług wraz z analizami,
 • analiza zużycia surowców,
 • rynek docelowy dla produktu/usługi z opisem potencjalnych końcowych odbiorców.

 

Prawne uwarunkowania funkcjonowania

 

Jest to jeden z trudniejszych podrozdziałów, gdyż wymaga znajomości podstaw prawa w wielu obszarach. Należy opisać działania, które są wymagane przez prawo przed rozpoczęciem/w trakcie planowanej działalności (jeśli dotyczy) oraz przedstawić na jakim etapie, w spełnieniu niniejszych wymogów, jest Wnioskodawca. Są to przede wszystkim wymogi związane z:

 • procedurą administracyjną, przy uruchamianiu projektu (zgody, koncesje, pozwolenia itp.),
 • ochroną środowiska,
 • urzędem celnym,
 • sanepidem,
 • innymi urzędami,
 • itp.

 

Po zapoznaniu się z tym podrozdziałem, oceniający ma być przekonany, że w świetle prawa, nie ma / nie będzie żadnych przeciwwskazań do uruchomienia planowanego przedsięwzięcia.

 

Wartość inwestycji

 

Należy opisać strukturę finansowania inwestycji (kapitały własne i obce) oraz wszystkie nakłady inwestycyjne, które zamierzamy ponieść w związku z realizacją projektu. Tabela będzie tutaj odpowiednią formą przedstawienia danych.

 

Lokalizacja inwestycji

 

Ze względu na niektóre rodzaje działalności, jest to kluczowy element biznes planu. Oceniający musi być przekonany, że lokalizacja naszego projektu jest "pewna i bezpieczna" (mamy dostępne miejsce, w którym projekt będzie realizowany). Radzimy załączać akty własności nieruchomości lub umowy najmu/dzierżawy. Dodatkowo, warto pokazać (dosłownie), gdzie znajduje się niniejsza lokalizacja i jak ona wygląda. Można użyć w tym celu miejscowych planów zagospodarowania, map drogowych, zdjęć satelitarnych, zdjęć pomieszczeń itp. Ważne, aby scharakteryzować lokalizację, w tym sytuację prawną wybranej lokalizacji oraz przystosowanie do planowanej działalności (cechy budynku/pomieszczeń). Jeśli lokalizacja nie spełnia wymogów lub wymaga adaptacji - należy opisać działania w tym zakresie. Oceniający musi mieć pewność, że nasza inwestycja nie jest zagrożona przez brak odpowiedniej lokalizacji lub przykładowo niezawartą jeszcze umowę najmu.

 

Harmonogram realizacji inwestycji

 

Ważny, choć krótki podrozdział - najczęściej w formie tabeli. Należy zestawić planowane działania oraz daty ich realizacji, wraz z krótkim wyjaśnieniem, dlaczego planujemy właśnie takie, a nie inne daty realizacji projektu.

 

Analiza otoczenia

 

Jednym z kluczowych rozdziałów biznes planu, jest szeroko rozumiana analiza otoczenia. Ma ona na celu przeanalizowanie wielu aspektów otoczenia rynkowego które będą miały wpływ na planowane przedsięwzięcie. Dane oraz statystyki, należy podeprzeć badaniami rynkowymi w formie tabel lub wykresów, z zaznaczeniem źródeł ich pochodzenia, aby oceniający miał pewność, że przedstawiane mu informacje, są wiarygodne.

 

Rynek produktu/usługi

 

Analizę rynku rozpoczynamy od charakterystyki ogólnej, przechodząc od rynku krajowego (czasem nawet od europejskiego/światowego), po rynek regionalny i lokalny. Informacje, które powinny być tutaj zawarte, to przede wszystkim:

 • krótka charakterystyka polskiego rynku jako całości (np. rynek farmaceutyczny)
 • charakterystyka polskiego rynku dla naszego produktu/usługi (np. rynek danego leku),
 • rozwój rynku naszego produktu/usługi w Polsce,
 • trendy konsumpcyjne na rynku naszego produktu/usługi,
 • charakterystyka regionalnego i lokalnego rynku naszej usługi/produktu,
 • analiza konkurentów - np. w formie mapki z zaznaczonymi podmiotami,
 • charakterystyka najważniejszych konkurentów - wielkość, skala działalności, liczba klientów, ceny, przewagi, itp.

 

SWOT

 

Przydatnym narzędziem do analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jest analiza SWOT. Należy pokrótce podsumować nasz plan w formie tabeli SWOT, przedstawiając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Istnieje wiele metod analizy otoczenia przedsięwzięcia, jednak SWOT, według nas, jest najbardziej przystępną i efektywną formą.

 

Podsumowanie analiz i wnioski z analizy wpływające na planowaną inwestycję

 

Po przeprowadzeniu analizy rynku, należy podsumować planowane przedsięwzięcie, przede wszystkim:

 • wnioski płynące z analizy,
 • występujące ryzyka,
 • ocena szans.

 

Następnie, mając na uwadze wszystkie posiadane obecnie informacje, należy zrewidować i ponownie ocenić własny projekt.

 • Jeśli nadal uważasz, że projekt jest opłacalny i odniesie sukces - rozpocznij przygotowywanie analizy finansowej.
 • Z kolei, jeśli uważasz, że projekt wymaga poprawek - zrewiduj pierwotne założenia i zmodyfikuj, w miarę możliwości, swoją koncepcję.

 

Analiza finansowa

 

Przez lata praktyki, zauważyliśmy, że o ile z częścią opisową przedsiębiorcy mają mniejsze lub większe problemy, to poprawna analiza finansowa jest, dla większości z nich, niewykonalna. Zidentyfikowaliśmy podstawowe przyczyny:

 • brak umiejętności korzystania z programów do analiz (m.in. Excel),
 • nierealne założenia, oraz
 • brak znajomości zagadnień rachunkowo-finansowych.

 

Analiza finansowa, to zwykle najważniejszy rozdział. Jest opracowywana w oparciu o cechy przedsięwzięcia, przedstawione w opisowej części biznes planu.

 

Analizę finansową wraz z modelem ekonomicznym (opracowywanym w trakcie analizy), warto wykorzystać do optymalnego zaplanowania kolejnych działań (lepiej popełnić kilka razy błąd na papierze, niż raz na prawdę - na rynku) - Pobierz - bezpłatny, model ekonomiczny Excel do Biznes Planu - xls.

 

Niezbędnymi elementami analizy finansowej, są przede wszystkim:

 • Podstawowe założenia do prognozy finansowej.
 • Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania:
 1. Nakłady inwestycyjne na przedmiotowe przedsięwzięcie.
 2. Planowane finansowanie inwestycji.
 3. Przyszłe nakłady inwestycyjne (odtworzeniowe).
 • Prognoza przychodów.
 • Prognoza kosztów:
 1. Koszty bezpośrednie (zmienne i semi zmienne).
 2. Koszty stałe i koszty operacyjne ogółem.
 • Prognoza kapitału obrotowego.
 • Prognoza rachunku wyników.
 • Prognoza przepływów pieniężnych.
 • Prognoza bilansu.
 • Analiza wskaźnikowa oraz analiza progu rentowności.
 • Ocena efektywności inwestycji.
 • Analiza wrażliwości wyników przedsięwzięcia.
 1. W analizie finansowej, warto rozważyć różne warianty rozwoju sytuacji (np. scenariusz optymistyczny oraz scenariusz ostrożny).
 2. Pomysł, w wariancie ostrożnym, powinien generować zyski, aby było biznesowe uzasadnienie do rozpoczęcia jego realizacji.
 3. Dane uzyskane w analizie finansowej (np. w excelu, który jest skutecznym narzędziem do opracowywania części finansowej biznes planu), należy przenieść do arkusza tekstowego (np. word) i podsumować je w zrozumiały, dla czytelnika, sposób.

 

Podsumowanie

 

Podsumowanie jest ważnym rozdziałem biznes planu - w szczególności jeśli staramy się o pomoc aniołów biznesu, bo to właśnie najczęściej pierwszy rozdział, po który sięgają i który decyduje o podtrzymaniu zainteresowania naszym projektem. Podsumowanie powinno zawierać najważniejsze informacje oraz mieć charakter sprzedażowy - sprzedajemy swój pomysł na biznes. Podsumowanie należy napisać w sposób przejrzysty, nie zapominając o potrzebach odbiorcy, który szuka tam najważniejszych dla siebie informacji. Zestawiamy tutaj wnioski z każdego rozdziału - nie należy również zapominać o przedstawieniu elementów ryzyka, aby nasza praca była odebrana jako rzetelna i kompletna.

 • wnioski z analizy rynku - najważniejsze elementy analizy rynku.
 • wnioski z analizy cech przedsiębiorcy - co możemy zrobić / czego brakuje w celu osiągnięcia sukcesu,
 • wnioski z analizy finansowej - wnioski płynące z poszczególnych elementów analizy finansowej.

 

Załączniki

 

Jest to formalna część dokumentu i załączamy tutaj informacje / dokumenty, które są z jakiegoś powodu istotne, ale nie zamieściliśmy ich wcześniej w biznes planie - np. z powodu ograniczonego miejsca. Do biznes planu załączamy ważne, z punktu widzenia składającego, jak i oceniającego, dokumenty.

 • niezbędnym załącznikiem jest przede wszystkim prognozowane sprawozdanie finansowe - bilans, RZiS oraz CF,
 • ważne są również dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości/lokalu (własność, wynajem),
 • w wielu przypadkach, nie należy zapominać o dokumentach potwierdzających doświadczenie, kwalifikacje itp.
 • inne - o których wspominaliśmy w opisie i związane ze specyfiką przedsięwzięcia.

Dodatkowo, jeśli powołujesz się np. na badania rynkowe albo piszesz o posiadanej strategii rozwoju innowacji - załącz je do biznes planu.

 

Po napisaniu biznes planu

 

Zweryfikuj opracowany dokument. Przeczytaj go jeszcze raz lub daj do przeczytania drugiej osobie - sprawdzanie na 2 pary oczu jest najskuteczniejsze. Czytając swój biznes plan, spróbuj postawić się w roli oceniającego (bank, inwestor, unijny ekspert).

 • wyeksponuj kluczowe elementy,
 • usuń wodolejstwo,
 • zostaw samo sedno,
 • upewnij się, że wszystko opisane jest zrozumiałym językiem.

 

Po pozytywnej ocenie biznes planu

 

 • rozpocznij realizację swojego planu,
 • monitoruj działalność i optymalizuj ją,
 • warto aktualizować biznes plan wraz z upływem czasu i zmianami następującymi na rynku.


Data: 29.04.2015 10:00
Autor/Źródło: Resulto Sp. z o. o.
Kategoria: Zarządzanie
Słowa kluczowe: biznes plan, jak sporządzić biznes plan, biznes plan przykład, co zawiera biznes plan

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Jacek: Niezła instrukcja - wiedzą co robią
2015-04-29 23:13:09
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.