PORADY PRAWNE ONLINE

Poradnik przedsiębiorcy: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Potocznie nazywane dofinansowaniem z urzędu pracy. Ta forma wsparcia przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (nie obejmuje spółek osobowych i kapitałowych) oraz ma charakter jednorazowy i bezzwrotny! Dotacja może być przeznaczona na zakup wyposażenia biura/zakładu (mebli, komputera, maszyn potrzebnych do wykonywania przedmiotu działalności), a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Poradnik przedsiębiorcy: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Kto może starać się o dotację?

 

Dotacja z Funduszu Pracy przeznaczona jest dla:

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej,
 • absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w tym  polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Jak otrzymać dotację?

 

Żeby otrzymać dotację należy:

 1. zarejestrować się  w powiatowym urzędzie pracy;
 2. wystąpić o pomoc finansową przed zarejestrowaniem firmy (złożyć wniosek właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarcze powiatowym urzędzie pracy; wzór wniosku oraz wszystkie wymagane załączniki wskaże właściwy Urząd);
 3. przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji (możliwe formy zabezpieczenia to weksel z poręczeniem wekslowym , gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji, poręczenie - wyboru sposobu zabezpieczenia dokonuje wnioskodawca, choć w uzasadnionych przypadkach może to zrobić Urząd);
 4. spełnić dodatkowe warunki:
 • osoba bezrobotna, absolwent CIS i absolwent KIS, ubiegający się o dotacje, otrzyma ją, jeżeli:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.
 •  poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma dotację, jeżeli:
 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
 • nie złożył wniosku do innego urzędu.

 

 

 

 

 Ocena merytoryczna wniosku

 

Rozpatrując wniosek Urząd sprawdza (poza oceną formalną) między innymi:

 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej – chodzi o przygotowanie zawodowe (np. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy dotyczące zawartych kontraktów, listy polecające zawierające potwierdzenie przygotowania wnioskodawcy z jednoczesną deklaracją współpracy, referencje, zaświadczenia);
 • celowość, zasadność i racjonalność przeznaczenia wnioskowanych środków ze względu na rodzaj planowanej działalności gospodarcze;
 • możliwość prowadzenia przez wnioskodawcę planowanej działalności gospodarczej przez wymagany okres 12 miesięcy;
 • pozostawanie wnioskodawcy w grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • miejsce wykonywania działalności (czy na obszarze właściwości danego urzędu, poza obszarem właściwości;
 • udział środków własnych.

 

Maksymalna liczba punktów, jaką wniosek może otrzymać to 10 punktów. Wniosek uznaje się za pozytywnie oceniony, jeżeli uzyska minimalną liczbę 6 punktów.

 Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wówczas następuje zawarcie umowy z Urzędem Pracy, a zatem zawarcie umowy jest podstawą uzyskania dofinansowania.

 

Umowa z urzędem o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Umowa o dofinansowanie zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem jej zawarcia jest uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz w przypadku skierowania na szkolenie ukończenie go z wynikiem pozytywnym. Urząd może bowiem skierować Wnioskodawcę, którego wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, na szkolenie lub warsztaty dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem szkolenia/warsztatów jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami rozliczeń obrotu gospodarczego oraz praktyczne wdrożenie do założenia i prowadzenia własnej firmy.

 

Obowiązki beneficjenta dotacji

 

Po otrzymaniu dotacji należy:

 • zarejestrować działalność gospodarczą we wskazanym w umowie terminie (rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG potwierdzi wydruk ze strony internetowej CEIDG, a rejestrację  w ZUS formularz ZUS ZUA/ZZA);
 • nie podejmować w tym czasie zatrudnienia;
 • przyznane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem;
 • udokumentować i rozliczyć poniesione wydatki w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności (wzór formularza uzyskamy w Urzędzie);
 • prowadzić działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia (nie wolno składać w tym okresie wniosku o jej zawieszenie, ale do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu wywołane chorobą lub korzystaniem ze świadczenia rehabilitacyjnego).


Naruszenie warunków umowy albo prowadzenie działalności gospodarczej krócej niż 12 miesięcy rodzi obowiązek zwrotu, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania, otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.
 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.