PORADY PRAWNE ONLINE

Własny biznes motorem zawodowej kariery

Pomimo trwającej pandemii wiele osób nie rezygnuje z planu założenia własnej firmy. Dla niektórych to alternatywa dotychczasowej pracy na etacie, dla innych wyłączna wizja zawodowej kariery.

Własny biznes motorem zawodowej kariery

 

Duch przedsiębiorczości

 

Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki – przysłowie stare, lecz aktualne. Takie podejście prezentuje także znaczna część adeptów biznesu, którzy przyjmując zasadę, że wspólne przedsięwzięcia nie zawsze się udają  i lepiej liczyć tylko na siebie, decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jako ciekawostkę warto podać, że z danych REGON za drugą połowę 2018 roku wynika, że miejsce jednej zamkniętej mikrofirmy zajmują dwie nowe. Dane statystyczne pokazują, że w Polsce nadal utrzymuje się rekordowo wysoka średnia nowo zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych (w drugim kwartale 2018 roku średnia ta wynosiła ponad 26 tys. rejestrowanych mikrofirm  miesięcznie). Dane statystyczne pochodzące z ogólnopolskiego badania „Indeks przedsiębiorczości”, przeprowadzonego przez Tax Care, pokazują także, że tzw. przymuszanie do samozatrudnienia przez pracodawców to mit. Aż 7 na 10 samozatrudnionych nigdy nie spotkało się z namową przejścia na działalność ze strony pracodawcy lub potencjalnego pracodawcy. 2 na 10 spotkało się jedynie z taką sugestią, a tylko 1 na 10 otrzymał od pracodawcy „propozycję nie do odrzucenia”. Skoro zmysł przedsiębiorczości jest w naszym Narodzie tak dobrze rozwinięty, zobaczmy, jak możemy założyć własną firmę.


Jednoosobowa działalność gospodarcza (przedsiębiorca będący osobą fizyczną) – podstawowe akty prawne

 

Przepisy regulujące aspekty prawne działalności gospodarczej rozproszone są w wielu aktach prawnych. Dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi znaczenie mają w szczególności:

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - ustawa ta określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 650);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny– ustawa określa definicję przedsiębiorcy oraz prawne zasady tworzenia nazwy (firmy) przedsiębiorcy;
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej – ustawa reguluje zasady rejestracji ;
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób;
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ;
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;    
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Istotne są także ustawy szczegółowe, określające dziedziny wymagające uzyskania zezwolenia lub koncesji na prowadzenie działalności. Są to np.:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ;
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. 

Ocena opłacalności działalności gospodarczej w porównaniu z pracą na etacie

 

Każdy, kto planuje założyć własną firmę, musi na wstępie odpowiedzieć na pytanie, czy samo zatrudnienie będzie dla niego bardziej opłacalne niż praca na etacie. Dla wielu samozatrudnionych decyzja o przejściu na własną działalność wynikała nie tylko z pobudek czysto ekonomicznych. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Tax Care, właściciele mikrofirm widzą swoją pracę całkiem inaczej niż pracownicy etatowi i zdecydowanie częściej dostrzegają korzyści z pracy we własnej firmie w porównaniu z pracą na etacie: na lepsze zarobki wskazało 73 proc., na możliwość robienia tego, co się lubi – 65 proc., a na przyjemność samej pracy – 56 proc. Praca etatowa jest w oczach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą monotonna, ale też mniej stresująca i w mniejszym stopniu obciążająca papierkową robotą. Analizując opłacalność własnej działalności należy brać pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne.

 

 

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.