PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zabezpieczenie powództwa w postępowaniu cywilnym

Rozpatrywanie spraw cywilnych przez polskie sądy wymaga dużej ilości czasu – przekonał się o tym każdy, kto choć raz był stroną takiego postępowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba sędziów oraz ogromna ilość pracy obciążająca sędziów już pracujących w zawodzie. W związku z powyższym, długotrwałe rozpatrywanie sprawy może narazić powoda na niekorzystne skutki – nawet, jeśli wygra sprawę po kilku latach, może okazać się, że nie uzyska żadnego świadczenia od pozwanego. W związku z tym ustawodawca wprowadził instytucję zabezpieczenia powództwa, tak aby prawa powoda były chronione w jak najszerszym zakresie.

pobierz_plik
Wniosek o zabezpieczenie powództwa w postepowaniu nakazowym POBIERZ »
pobierz_plik
Prawne zabezpieczenia wierzytelnosci - poradnik POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia w zasadzie w każdej chwili - przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

 

 

Podstawowym celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwym będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania. W tym szeroko pojmowanym zakresie dokonywać należy oceny łącznego zaistnienia przesłanek określonych w art. 7301 § 1 KPC, a warunkujących udzielenie zabezpieczenia w postaci uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, zdefiniowanego w § 2 cytowanego przepisu. Przy czym art. 7301 § 1 KPC nie nakłada na stronę obowiązku udowodnienia dochodzonego roszczenia, czy też jego uprawdopodobnienia w stopniu graniczącym z pewnością, a wymaga jedynie by występowała szansa na jego istnienie.

 

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Widać zatem, że wnioskowanie o zabezpieczenie powództwa nie jest związane z obowiązkiem udowodnienia roszczenia przez wnioskodawcę – tym samym przepis art. 7301 KPC jest w swej treści dosyć liberalny – wszak udowodnienie roszczenia na tym etapie postępowania nie miało by większego sensu, ponieważ wiązałoby się to z jego zakończeniem, a zatem zabezpieczenie nie byłoby w ogóle konieczne. Pamiętajmy, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

 

W gruncie rzeczy zabezpieczenie roszczenia nie powinno zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Nie jest to jednak bezwzględnie wiążąca zasada. W przypadku nowacyjnego zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie na postawie art. 755 KPC zakaz zaspokojenia roszczenia nie ma zastosowania. Podobnie dotyczy zabezpieczenie roszczeń o charakterze alimentacyjnym Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia powództwa alimentacyjnego zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego. W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.


Data: 03.03.2014 15:30
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie roszczeń, zabezpieczenie powództwa

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.