PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak skutecznie cofnąć pozew?

Wniesienie pozwu jest czynnością inicjującą postępowanie cywilne przed sądem. Pamiętajmy, że wniesienie sprawy na drogę sadową nie oznacza, iż powód nie może cofnąć pozwu. Ustawodawca mając na celu ugodowe załatwianie sporów pozwala bowiem na dokonanie tego typu czynności – w zależności od etapu postępowania, cofnięcie pozwu może być obwarowane koniecznością spełnienia kilku ważnych warunków.

pobierz_plik
Pozew o zapłatę POBIERZ »

Instytucja cofnięcia pozwu została uregulowana przede wszystkim w treści art. 203 KPC, zgodnie z którym pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

 

 

Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 września 2012 r. (sygn. akt II CSK 3/12), zrzeczenie się roszczenia, o którym mowa w art. 203 § 1 KPC, dotyczy zrzeczenia się roszczenia w znaczeniu procesowym. Oznacza to niemożność skutecznego dochodzenia w przyszłości mogącego istnieć roszczenia materialno-prawnego. Zrzekając się roszczenia procesowego, powód rezygnuje bowiem ze zbadania jego zasadności w tym samym stanie faktycznym i wobec tego samego pozwanego. W razie ponownego wytoczenia powództwa o to samo roszczenie i przeciwko temu samemu dłużnikowi (pozwanemu), sąd powinien wydać wyrok oddalający powództwo, jeżeli dłużnik powoła się na wcześniejsze cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia przez powoda w poprzednim procesie.

 

Zasadą jest że w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę.

 

Omawiając instytucję cofnięcia pozwu nie sposób pominąć art. 332 KPC. Wskazany przepis dokładnie określa skutki cofnięcia pozwu w stosunku do wydanego już wyroku w konkretnej sprawie. Zasadniczo sąd jest związany wydanym wyrokiem już od chwili jego ogłoszenia. Z drugiej strony wyjątkowo - w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. Oczywiście uchylenie wyroku nastąpi wyłącznie w przypadku skutecznego cofnięcia pozwu. Przedtem jednak, zgodnie z art. 203 § 3 KPC, przewodniczący powinien o cofnięciu pozwu zawiadomić pozwanego, który w terminie dwutygodniowym może złożyć wniosek o przyznanie mu kosztów. Rozstrzygnięcie o kosztach powinno być zawarte w postanowieniu o umorzeniu postępowania. W przypadku cofnięcia pozwu po zaskarżeniu wyroku art. 332 KPC nie ma zastosowania, a o umorzeniu postępowania orzeka sąd drugiej instancji zgodnie z art. 386 § 3 KPC.

 

Na zakończenie warto także pamiętać o regulacji zawartej w art. 469 KPC, zgodnie z którą cofnięcie pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia jest niedopuszczalne, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 22 listopada 2001 r. (sygn. akt I PKN 680/00) ocena sądu, czy cofnięcie pozwu nie narusza słusznego interesu pracownika (art. 496 KPC), dokonywana jest w płaszczyźnie obiektywnej - w konfrontacji z oceną zasadności roszczeń pracownika, a nie w płaszczyźnie subiektywnej - przez odwołanie się do domniemanej wiedzy pracownika o prawie pracy lub rozważenia, czy pracownik cofając pozew miał świadomość, że działa wbrew swoim interesom.


Data: 03.03.2014 11:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: cofnięcie pozwu, cofanie pozwu, cofnięcie powództwa, cofanie powództwa

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.