PORADY PRAWNE ONLINE

Podsumowanie Ustawy deweloperskiej

Od dwóch lat obowiązują przepisy tzw. ustawy deweloperskiej, czyli ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Głównym celem wdrożenia tych przepisów było ograniczenie ryzyka, które ponosi konsument w związku z zakupem mieszkania lub domu na rynku pierwotnym. Kluczowe z punktu widzenia konsumentów było wprowadzenie środków ochrony wpłat nabywców, obowiązek stosowania prospektów informacyjnych i zawierania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił pierwsze wnioski z analizy funkcjonowania nowego prawa.

Podsumowanie Ustawy deweloperskiej

Obserwacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz informacje zebrane od przedsiębiorców wskazują na to, że najważniejszy cel tych przepisów został osiągnięty, a poziom ochrony nabywców wzrósł. Wśród pozytywnych skutków wprowadzenia obowiązku stosowania środków ochrony wpłat nabywców niewątpliwie należy wymienić: zwiększenie wiarygodności dewelopera na rynku, a także jego wiarygodności kredytowej w banku, zapewnienie bezpieczeństwa wpłacanych przez kupujących środków finansowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez dewelopera oraz w przypadku jego upadłości. Na potwierdzenie tego, można wskazać także na spadek liczby skarg na deweloperów napływających do Urzędu, a także będących ich efektem postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów prowadzonych przez ten Urząd.

 

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt informacji dla Sejmu dotyczący oceny funkcjonowania tzw. ustawy deweloperskiej. W dokumencie zawarto także propozycje porządkujące uchwalone przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo konsumentów oraz zabezpieczą interesy przedsiębiorców. Propozycje te odnoszą się do m.in. do umowy rezerwacyjnej, obowiązków przedkontraktowych oraz odbioru mieszkania.


Czym jest umowa rezerwacyjna?


W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konieczne jest uregulowanie w przepisach ustawy kwestii odnoszących się do umowy rezerwacyjnej. Tego rodzaju umowa zawierana jest między deweloperem i nabywcą. Przedmiotem umowy rezerwacyjnej jest wyłączenie lokalu ze sprzedaży na określony czas. Zarówno przedsiębiorcy, jak i Urząd stoją na stanowisku, że niezbędne jest wprowadzenie definicji tego typu kontraktów do ustawy chroniącej prawa nabywców lokali mieszkalnych.


Czy deweloper musi poinformować o planowanych inwestycjach wokół nieruchomości którą chcę kupić?


Aktualnie nie ma takiego obowiązki. Jednakże Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgadza się z postulatami dotyczącymi doprecyzowania informacji, które deweloper musi zamieścić w prospekcie informacyjnym. Dotyczy to właśnie między innymi obowiązku informowania konsumentów o planowanych inwestycjach w promieniu kilometra od nieruchomości.


Odbiór mieszkania


Obecnie, przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór dokonywany jest w obecności nabywcy. Z odbioru należy sporządzić protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W celu zapewnienia jeszcze lepszej ochrony kupujących mieszkania lub domy na rynku pierwotnym zaproponowano zmianę, która dałaby konsumentowi możliwość odmowy dokonania odbioru nieruchomości. Działoby się tak w przypadku, gdyby zawierała ona istotne wady.


Data: 15.05.2014 08:38
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: ustawa deweloperska, zakup mieszkania, umowa rezerwacyjna, deweloper, odbiór mieszkania

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.