PORADY PRAWNE ONLINE

Uchwalona ustawa o prawach konsumentów - korzyści dla konsumentów

Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumenta oraz uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności, za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy Parlamentu i Rady 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Uchwalona ustawa o prawach konsumentów - korzyści dla konsumentów

Korzyści dla konsumentów


Uchwalone przez Sejm przepisy gwarantują konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, które są istotne w kontekście jej zawierania. Co więcej, uprawnienie do otrzymania informacji będzie przysługiwało konsumentowi nie tylko w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale także w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny, czyli np. w sklepie. Zmiana ta umożliwi konsumentowi bardziej świadome zawieranie umów.

 

Rzeczywiste koszty zawarcia umowy


Nowe regulacje ułatwią konsumentowi zapoznać się – jeszcze przed zawarciem umowy, z rzeczywistymi kosztami, jakie będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. Wynika to z obowiązku nałożonego na przedsiębiorcę, związane z informowaniem konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Ustawa przewiduje również, że w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności. Ponadto, uchwalone przepisy zabraniają pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.


Odstąpienie od umowy


W ustawie wydłużono termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn do 14 dni. Sprecyzowany został również sposób obliczania tego terminu – w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia. Wówczas prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu. Dodatkowo przepisy zwalniają konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, w sytuacji, gdy konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.


Wada rzeczy sprzedanej


Aktualnie w obrocie konsumenckim – na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej funkcjonuje konstrukcja „niezgodności towaru z umową”. Tymczasem uchwalona stawa przywraca do obrotu konsumenckiego konstrukcję „wady”, tradycyjnie funkcjonującą w Polsce znaną i zrozumiałą dla konsumentów. Ustawa zwiększa także swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywrócono możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź wymiany rzeczy. Ponadto wydłużono do 5 lat odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.


Data: 19.05.2014 07:38
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: prawa konsumentów, konsument, ochrona konsumenta, sprzedaż

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.