PORADY PRAWNE ONLINE

Postępowaniu wieczystoksięgowe w postaci elektronicznej

W dniu 24 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Przyjęte przez rząd regulacje przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Taki tryb inicjowania postępowania będzie obowiązkowy dla określonych podmiotów, czyli notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych.

Postępowaniu wieczystoksięgowe w postaci elektronicznej

Wniosek o wpis do księgi wieczystej


Dzięki przyjętym przepisom, w przyszłości wnioski o wpis do księgi wieczystej lub wnioski o jej założenie będą składane drogą informatyczną. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe ma zapewnić łatwiejszy dostęp do sądu wieczystoksięgowego oraz pozwoli szybciej załatwić sprawę oraz zwiększy także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. sprzedaż tej samej nieruchomości.

 

Zaakceptowane przepisy stanowią, że co do zasady, do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Należy podkreślić, że większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Od tej zasady przewidziano wyjątek, mianowicie przypadek, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.

 

Osoby składające wniosek będą musiały posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Użytkownikiem takiego konta będzie tylko osoba fizyczna. W pierwszym etapie postępowania założono, że będą to:

  •   notariusz,
  •   komornik sądowy
  •   lub naczelnik urzędu skarbowego.

 

Należy podkreślić, że system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Tak zaprojektowane rozwiązanie pozwoli sądowi na zweryfikowanie, czy osoby te posiadają uprawnienia.

 

Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy będą podpisywali składane przez siebie pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Zasady zakładania kont, ich obsługa oraz tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym zostaną zamieszczone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.


Interaktywne formularze w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym


W myśl zaprojektowanych przepisów – w teleinformatycznym postępowaniu wieczystoksięgowym wprowadzone zostaną interaktywne formularze wspierające formułowanie i składanie wniosków. Będą w nich zawarte takie m.in. moduły jak: rodzaj księgi wieczystej, podmiot składający wniosek oraz uczestnicy postępowania, podstawa wpisu czy dokumenty, jakie zostaną dołączone do wniosku. Co więcej, w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym będą rozpoznawane zarówno wnioski o założenie księgi dla nieruchomości, którą odłączono z innej nieruchomości, jak również wnioski o założenie księgi dla nieruchomości, która księgi nie posiadała.

 

Ponadto, w projekcie zaproponowano również wiele zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zaprojektowano regulacje, zgodnie z którymi umożliwi pracodawcom i organom rentowym, posiadającym zdolność sądową i procesową, ale nie mającym statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom nie będącym radcami prawnymi. Chodzi o takie organy jak np.: Zakład Emerytalno-Rentowy MSW czy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zdolność procesową i sądową przyznano wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Przyjęte przepisy eliminują również rozbieżności dotyczące zakresu kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Zgodnie z przyjętymi przepisami, w postępowaniach sądów rejonowych, prowadzących rejestry sądowe, referendarze sądowi mogą wykonywać wszystkie czynności – z wyjątkiem prowadzenia rozprawy.


Data: 25.06.2014 08:08
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, wpis do księgi wieczystej, księga wieczysta, założenie księgi wieczystej

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.