PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa to należność, którą należy uiścić za czynności organów administracji publicznej podejmowanych na wniosek zainteresowanych osób w ich indywidualnych sprawach. Jej wniesienie jest jednym z warunków rozpatrzenia przez urząd stosownego wniosku. Kwestie związane z tym tematem regulują przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1682 ze zm.).

Opłata skarbowa

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

- wydanie zaświadczenia na wniosek,

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). 

Z kolei w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym opłatę wnosi się za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej

Warto wiedzieć, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii opłatę powinien uiścić mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent. Opłatę skarbową trzeba wpłacić z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek ten powstaje w razie zgłoszenia bądź złożenia przez te osoby wniosku o dokonanie stosownej czynności przez dany organ, czyli z chwilą:

- dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

- złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

- z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- złożenia dokumentu pełnomocnictwa w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie. 

Generalnie zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu lub na jego rachunek bankowy. Rada Gminy może także zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Powinna jednak w tym celu wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest adnotacja na odpowiednim dokumencie dokonana przez urzędnika załatwiającego określoną sprawę. Należy pamiętać, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie lub koncesję) oraz organ właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Wysokość opłaty skarbowej

Kwota opłaty jest uzależniona od czynności, której ona dotyczy. Dokładny wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej.

 

Kiedy opłata skarbowa podlega zwrotowi?

Należy pamiętać, że opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo jej wniesienia, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji . W takiej sytuacji osoba, która uiściła przedmiotową opłatę powinna złożyć wniosek jej o zwrot. Co ważne, opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.