PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czy odwołanie do KIO przysługuje w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający w myśl art. 94 ust. 3 pzp jest uprawniony do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Czy odwołanie do KIO przysługuje w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

Czy w sytuacji gdy zamawiający zawiera umowę z następnym w kolejności wykonawcą termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej podlega przywróceniu?

 


W przypadku wyboru oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 3 pzp, ustawa przewiduje ułatwienia, które zmierzają do szybkiego wyboru kolejnej oferty. W wyroku z 20 stycznia 2011 r. , sygn. akt KIO 31/11, Izba wskazała na czym polegają te ułatwienia. Między innymi na zamawiającego, dokonującego wyboru oferty w tym trybie, ustawodawca nie nałożył obowiązku informowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wykonawcach wykluczonych bądź tych, których oferty zostały odrzucone, jak również o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.


Niemniej jednak, o wyborze dokonanym w trybie art. 94 ust. 3 pzp musi zostać zawiadomiony wykonawca, który według zamawiającego uchylił się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Obowiązek ten wysnuć można już z samych przesłanek zastosowania art. 94 ust. 3 pzp. Dodatkowo, w opinii KIO wyrażonej w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 14/13, okoliczność polegająca na tym, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów pomiędzy uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy. KIO zwróciła również uwagę na to, że ustanowione w art. 94 ust. 1 pzp terminy, a także wyjątki określone w art. 94 ust. 2 pzp, wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy z 2 grudnia 2009 r., stanowią transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/66/WE zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007), w zakresie obowiązku zapewnienia przez państwa członkowskie minimalnego odstępu czasu pomiędzy poinformowaniem przez zamawiającego wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia a zawarciem umowy (tzw. zawieszenie typu standstill).

 

KIO słusznie uznała, iż celem dyrektywy odwoławczej jest umożliwienie wykonawcom, którzy nie zgadzają się z decyzją podjętą przez zamawiającego, skorzystania z przysługujących im środków ochrony prawnej. W tej sytuacji uznać należy, że również w przypadku wyboru oferty w trybie art. 94 ust. 3 pzp wykonawca, który nie zgadza się z taką decyzją zamawiającego, musi mieć możliwość odwołania się od niej przed zawarciem umowy. Oczywiste jest, że w praktyce będzie to wykonawca, który został uznany przez zamawiającego za uchylającego się od zawarcia umowy lub niewnoszącego wymaganego zabezpieczenia jej wykonania. Skoro na podstawie art. 94 ust. 3 pzp zamawiający może podjąć w prowadzonym postępowaniu kolejną czynność zmierzającą do udzielenia zamówienia, to również od niej musi istnieć możliwość skutecznego odwołania się przez zainteresowanego wykonawcę.

 

Należy jednakże pamiętać, iż zgodnie z art. 180 ust. 2 pzp w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niektórych czynności, takich jak m.in. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego. Tymczasem, w sytuacji gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia jej wykonania zamawiający nie podejmuje żadnej z powyższych czynności. Przepis art. 94 ust. 3 pzp nie wspomina nawet o wykluczeniu wykonawcy uchylającego się od zawarcia umowy. Skoro zatem w postępowaniach poniżej progów unijnych wykonawcy uchylającego się od zawarcia umowy zamawiający nie wyklucza ani też nie odrzuca jego oferty, to uznać należy, że odwołanie do KIO nie przysługuje. W takim przypadku brak jest podstaw do wniesienia odwołania bowiem odwołanie dotyczyłoby innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Sytuacja, w której wykonawca uznany za uchylającego się od zawarcia umowy składa odwołanie do KIO może się zatem zdarzyć tylko wtedy, gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

 

Justyna Kyć- aplikant radcowski
 

Kancelaria Ślązak Zapior & Wspólnicy


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.