PORADY PRAWNE ONLINE

Pozwolenie na broń

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1991r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012r., poz. 576 ze zm.)broń palną i amunicję do niej można posiadać jedynie na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ. Warto wiedzieć, że takie zezwolenie jest wydawane jedynie wtedy, gdy osoba wnioskująca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenie na broń

Definicja broni

Na mocy w/w ustawy bronią jest:

- broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa,

- broń pneumatyczna,

- miotacze gazu obezwładniającego,

- narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu tj.:

a) broń biała w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

b) broń cięciwowa w postaci kusz,

c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

 

 

Odpowiednie pozwolenie wydaje właściwy organ

 

Należy pamiętać, że pozwolenie na broń palną i amunicję do niej wydawane jest przez komendanta wojewódzkiego policji, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego a w przypadku żołnierzy zawodowych – przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Z kolei prawo do posiadania broni pneumatycznej daje karta rejestracyjna broni pneumatycznej, wydawana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego policji. 

 

W jakim celu można uzyskać pozwolenie na broń?

 

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych oraz szkoleniowych. W przypadku ubiegania się o zezwolenie do ochrony osobistej, osób i mienia za ważną przyczynę posiadania broni uważa się stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Osoby wnioskujące o pozwolenie na broń do celów łowieckich lub celów szkoleniowych powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone w odrębnych przepisach. Z kolei uzyskanie pozwolenia na broń do celów sportowych, celów rekonstrukcji historycznych i celów kolekcjonerskich wymaga udokumentowania członkostwa we właściwym stowarzyszeniu. W przypadku broni do celów pamiątkowych konieczne jest udokumentowane jej nabycia w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.

 

Trzeba mieć ukończone 21 lat

 

Warto wiedzieć, że głównym kryterium ubiegania się o pozwolenie na broń jest wiek wnioskodawcy. O przedmiotowe zezwolenie może bowiem starać się wyłącznie osoba, która ukończyła 21 lat. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie wydaje się osobie mającej ukończone 18 lat. Może to nastąpić jedynie na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego i stowarzyszenia obronnego, a pozwolenie może być wydane tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. Trzeba mieć na uwadze, że zezwolenie nie zostanie również wydane osobie:

- z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,

- wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

- uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,

- nie posiadającej miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- stanowiącej zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, w tym skazanej prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.