PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kiedy można zatrudnić młodocianego?

Prawo pracy hołduje zasadzie zatrudniania osób pełnoletnich. Od ej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa, w związku z czym w Kodeksie pracy możemy odnaleźć regulację pozwalającą na zatrudnianie młodocianych. Musimy oczywiście pamiętać, że takie osoby mogą zdobyć pracę po spełnieniu kilku kluczowych warunków.

pobierz_plik
Umowa o pracę POBIERZ »

Dodajmy już na wstępie, że młodocianym jest każda osoba, która skończyła 16 lat, lecz nie ukończyła 18 roku życia. Przesłanki pozwalające na zatrudnianie młodocianych zostały określone wprost w art. 191 KP. Zgodnie z tym przepisem, wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  • ukończyli co najmniej gimnazjum,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

 

 

Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

  • zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,
  • zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego,
  • zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,
  • zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 

Mając na uwadze powyższe, młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, może być, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli: • został on przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej albo • uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą, może być, po ukończeniu przez niego przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

 

Z osobą niemającą 16 lat, która ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Z osobą niemającą 16 lat, która nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, w przypadku o którym mowa powyżej, jest dopuszczalne w razie:

  • wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby;
  • przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby;
  • przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany do realizacji programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub realizacji programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a także do zapewnienia, by osoby szkolące młodocianych posiadały kwalifikacje, o których mowa w odrębnych przepisach.


Data: 27.01.2014 08:30
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: młodociany, młodociani, zatrudnianie młodocianych, zatrudnienie modocianego

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.