PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czym jest plan urlopów?

Prawo do wypoczynku jest podstawowym uprawnieniem każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Kodeks pracy gwarantuje szereg różnych urlopów, z czego jeden przysługujący wszystkim pracownikom – urlop wypoczynkowy. Pamiętajmy jednak, że przyznawanie urlopu wypoczynkowego następuje w oparciu o specjalnie sporządzony grafik.

pobierz_plik
Wniosek o urlop POBIERZ »

Plan urlopów, bo o nim właśnie mowa, ma na celu uporządkowanie pracy w firmie, tak aby nie okazało się, że wszyscy pracownicy wyjeżdżają na okres dwóch tygodni w tym samym czasie. Dlatego też ustalenie grafiku wolnego powinno odbywać się z dużym wyprzedzeniem. W praktyce jest to dosyć spory problem dla pracodawcy, ponieważ z reguły nie planuje się urlopu z prawie półrocznym czy rocznym wyprzedzeniem. Należy brać pod uwagę także fakt nieplanowanych przerw w pracy z powodu choroby czy zażądania przez pracownika urlopu bezpłatnego.

 

Zgodnie z treścią art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na jego żądanie (dla przypomnienia pracownik może żądać corocznie 4 dni urlopu). Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wniosek o urlop
przejdź do formularza »

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2011 r. (sygn. akt II PK 240/10), pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia urlopu, jest jednak związany takim wnioskiem, gdy pochodzi on od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i w związku z tym chciałaby przedłużyć czas sprawowania nad nim pełnej, osobistej opieki. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy. Tak samo będzie, jeśli chodzi o korzystanie przez pracownika z prawa do urlopu w sytuacji, gdy z powodu długotrwałej nieobecności w pracy nie został objęty planem urlopów - nie może to nastąpić w dowolnym czasie, bez zgody pracodawcy.

 

Plan urlopów nie daje pracownikowi uprawnienia do rozpoczęcia urlopu w zaplanowanym terminie. Konieczne jest ponadto oświadczenie przez zakład pracy wobec pracownika woli (wyrażenie zgody), by pracownik w konkretnym okresie czasu (z reguły jest to okres przewidziany w planie) urlop wykorzystał.

 

Czasami zdarza się, że zaplanowany urlop nie może odbyć się we wcześniej ustalonym termie – np. z przyczyn osobistych pracownika. Zgodnie z regulacją art. 164 KP, przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Jednocześnie przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

 

Na zakończenie warto pamiętać także o regulacji art. 165 i 166 KP, zgodnie z którymi jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

 

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

 

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jednocześnie jest on obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.


Data: 29.01.2014 07:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: urlop, urlopy, plan urlopów, termin urlopu, ustalenie planu urlopów

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.