PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przedsiębiorca nie będzie musiał zamieszczać na opakowaniu adresu dystrybutora

W dniu 15 marca 2014r. Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez ministra gospodarki, projekt Ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Po zmianach przedsiębiorca unijny, wprowadzający towar do obrotu na terytorium Polski, nie będzie musiał zamieszczać na jego opakowaniu adresu dystrybutora z siedzibą w Polsce.

Przedsiębiorca nie będzie musiał zamieszczać na opakowaniu adresu dystrybutora

Obowiązujące przepisy

 

W chwili obecnej, na mocy art. 20 Ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca wprowadzający towar na polski rynek jest zobowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim określających: firmę przedsiębiorcy i jego adres oraz danych umożliwiających identyfikację towaru. Przepis ten nie dotyczy jednak środków spożywczych, wyrobów medycznych oraz innych towarów, dla których prawo wspólnotowe określa szczegółowe oznakowanie. W zakresie identyfikacji towaru (umieszczenie nazwy, znaku) przepisu nie stosuje się do towarów, w stosunku do których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania (kosmetyki, zabawki, produkty lecznicze itd.). Zgodnie z interpretacją tego artykułu, istnieje obowiązek umieszczania na produktach adresu dystrybutora, mającego siedzibę w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak koszty, wynikające z konieczności zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku.

 

Nie będzie obowiązku podawania polskiego adresu dystrybutora

 

Nowelizacja zakłada wprowadzenie do w/w artykułu odesłania do oznaczenia "producenta" w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Umożliwi to fakultatywne oznaczenie produktu firmą przedsiębiorcy występującego jako wytwórca, lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsiębiorca uczestniczący w obrocie, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Po zmianach przedsiębiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie będzie miał obowiązku podawania polskiego adresu dystrybutora i będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się na tym terytorium. Przedsiębiorca unijny, kierując partie towaru do kilku państw EOG, nie będzie więc musiał zmieniać opakowania towaru, aby zamieścić dane dystrybutora na polski rynek. Twórcy projektu proponują także wyłączenie obowiązku oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację towaru w przypadku, gdy w sposób oczywisty przeznaczenie towaru będzie wynikało z istoty towaru, zapewniającej nabywcy świadomy wybór towaru. Co ważne, odnosić się to będzie do tylko tego rodzaju informacji i nie będzie obejmować oznaczania firmą przedsiębiorcy. Ponadto takie rozwiązanie będzie stosowane tylko w stosunku do tych towarów, dla których nie obowiązują odrębne szczegółowe regulacje w zakresie oznaczania i tylko w przypadku, gdy z istoty towaru wynika jego przeznaczenie. Projektodawcy podkreślają, że w przypadku sprzedaży z udziałem konsumentów, nadal będą obowiązywały regulacje oznaczania towarów określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru konsumentowi informację co najmniej o nazwie towaru (ew. zrozumiały znak graficzny) oraz informację wskazującą producenta lub importera.

 

Cele proponowanych zmian

 

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2015r. i powinny przynieść ograniczenie obciążeń dla przedsiębiorców przez redukcję obowiązków informacyjnych oraz zapewnić realizację wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów.

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.