PORADY PRAWNE ONLINE

Unieważnienie przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić jedynie w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Niedopuszczalne jest więc unieważnienie przetargu z innych przyczyn, niż określonych przez prawo albo bez podania przyczyny w ogóle.

Unieważnienie przetargu

Brak oferty lub wniosku

 

I tak zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Należy pamiętać, że wpłynięcie choćby jednej oferty lub wniosku powoduje, że postępowanie jest ważne. Co istotne, unieważnienie przetargu nastąpi zarówno w przypadku braku ofert, jak i wpłynięcia oferty lub nawet kilku ofert, które zostały odrzucone lub zostały wniesione przez wykonawców wykluczonych z postępowania.

 

 

Brak co najmniej dwóch ofert w przypadku zapytania o cenę

 

Kolejną przesłanką, która powoduje nieważność postępowania o udzielenie zamówienia jest niezłożenie w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku zapytania o cenę dla ważności postępowania niezbędne jest bowiem złożenie przez wykonawców co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Mniej niż dwa wnioski w licytacji elektronicznej lub brak oferty

 

Unieważnienie przetargu nastąpi także wtedy, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta.

 

Przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

Następną okolicznością, która powoduje nieważność postępowania o udzielenie zamówienia jest sytuacja, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Warto wiedzieć, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zależy od jego zdolności finansowych i wynika z ustalonego wcześniej planu finansowego. Co ważne, przetarg nie zostanie unieważniony, jeżeli zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Złożenie ofert dodatkowych o takiej samej cenie

Ponadto, zamawiający jest zobowiązany unieważnić przetarg, jeżeli  zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Należy pamiętać, że wykonawcy są wzywani do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy w ofertach pierwotnie złożonych zaproponowano taką samą cenę, będącą jedynym kryterium oceny ofert. Jeżeli więc złożenie dodatkowych ofert nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas nastąpi unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Istotna zmiana okoliczności

Inną okolicznością skutkującą unieważnieniem przetargu jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zamawiający musi jednak wykazać, że taka zmiana ma istotny charakter i nie można jej było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Warto wiedzieć, że za istotną zmianę okoliczności uznaje się zdarzenia zaistniałe na skutek siły wyższej (wojny, pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych), strajku, ograniczeń nałożonych przez władze państwowe lub samorządowe albo zmiany w przepisach prawa uniemożliwiających zamówienie.

 

Niemożliwa do usunięcia wada

Przetarg unieważnia się także w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Co istotne, wada postępowania musi mieć charakter nieusuwalny i jednocześnie musi powodować, że zawarta umowa będzie z mocy prawa nieważna. Przyczyną, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy jest np. rażące naruszenie przepisów ustawy, czy też wada oświadczenia woli, tj. działanie pod wpływem błędu, podstępu czy groźby. 

 


Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.