PORADY PRAWNE ONLINE

Kto może ustanowić fundację?

Zakres swobody co do przedmiotu działalności statutowej fundacji został określony w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Zgodnie przepisami tej ustawy, fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Kto może ustanowić fundację?

Kto może ustanowić fundację?


Fundację mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Aby móc skutecznie dokonać aktu fundacyjnego, oczywistym jest, że osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Z powyższego wynika, że osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych oraz osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie mogą być potencjalnymi fundatorami. Przepisy ustawy wskazują również, że fundacje mogą ustanawiać osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. W myśl przepisu art. 33 k.c. osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

 

Siedziba fundacji


Siedziba fundacji
powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą fundacji jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Kwestia określenia siedziby fundacji jest istotna z punktu widzenia właściwości Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzi rejestr fundacji oraz właściwości organów sprawujących nadzór nad działalnością fundacji. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.

 

Ustanowienie fundacji


Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.

 

Obowiązki fundatora


Fundator ustala statut fundacji. W statucie należy określić nazwę fundacji, jej siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać także inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.


Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?


Tak, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.


Data: 11.06.2014 08:32
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: fundacja, działalność statutowa fundacji, akt fundacyjny, siedziba fundacji, rejestr fundacji, fundator, obowiązki fundatora

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.