PORADY PRAWNE ONLINE

Kto może założyć spółkę partnerską?

Spółka partnerska należy do kategorii spółek osobowych. Tego rodzaju spółka jest tworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może nabywać we własnym imieniu prawa - w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe - zaciągać zobowiązania, a także zdolność sądową, czyli może pozywać i być pozywaną.

Kto może założyć spółkę partnerską?

Kto może być partnerem w spółce partnerskiej?


Nie każdy może założyć spółkę partnerską. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub w odrębnej ustawie. Jeśli chodzi o odrębne przepisy, to należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – prywatna praktyka psychologiczna może być wykonywana jako indywidualna działalność gospodarcza albo w formie spółki partnerskiej, po uzyskaniu zezwolenia właściwego marszałka województwa. Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie. Zgodnie z art. 88 kodeksu spółek handlowych, partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

 

Firma spółki partnerskiej


Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest także używanie w obrocie skrótu "sp.p.". Firmy z oznaczeniem "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz skrótu "sp.p." może używać tylko spółka partnerska.


Co powinna zawierać spółka partnerska?


Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

 

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 (zgodnie z art. 95 § 2 kodeksu spółek handlowych umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej);
 • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
 • firmę i siedzibę spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.


Co powinno zawierać zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego?


Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 

 • firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń;
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów;
 • nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2.

 

Pamiętaj o tym, aby do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Wszelkie zmiany danych wymienionych powyżej powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.


Podstawa prawna:


art. 86 – 94 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037
art. 18 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 763)


Data: 08.09.2014 08:54
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: spółka partnerska, partner spółki partnerskiej, spółka osobowa, założenie spółki partnerskiej

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.