Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Ułatwianie startu młodym rolnikom - złóż wniosek

Kancelaria Adwokacka

Począwszy od dnia 3 marca można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie kwestie związane z programem „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem bezzwrotnej premii finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych, które przejmowane są przez młodych rolników jest zachęcenie ich do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Tym samym ma się przyczyniać do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego.

Ułatwianie startu młodym rolnikom - złóż wniosek

Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz., 1443 z późn. zm.). Zgodnie z §2 tego rozporządzenia pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Osoba, która ubiega się o pomoc finansową w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” musi być pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia. Ponadto musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

O pomoc mogą ubiegać się również wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc. W sytuacji, gdy warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich.

Wniosek należy sporządzić na formularzu, który w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych ARiMR oraz MRiRW (www.minrol.gov.pl), a w formie wydruku -w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Formularz zawiera wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku. Należy zwrócić uwagę, że plan rozwoju gospodarstwa powinien być załączony zarówno w formie wydruku jak i na nośniku elektronicznym, czyli np. na płycie CD. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W przypadku, gdy gospodarstwo leży na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. 

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w roku 2008 – w okresie do dnia 30 czerwca – w tym samym dniu, rozpatruje się zgodnie z kolejnością odpowiadającą dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę. Decyzje w sprawie przyznania pomocy są wydawane w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym oddziale regionalnym ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia danego roku.


Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela
Data: 08.01.2012 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Źródła finansowania
Słowa kluczowe: rolnik, pieniądze, działalność rolnicza, gospodarstwo rolne

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze Napisz swój komentarz

Waldemar Gawienas: Okres 120 dni na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy młodym rolnikom to jakaś komplrtna bzdura.Ja wniosek złożyłem 2 lipca 200r. dzisiaj mamy 17 grudnia 2008r. i nadal nie mam żadnej decyzji. W związku z tym wszystkie decyzje i działania które sobie zaplanowałem nie mają najmniejszego sensu.W takich przypadkach winnych jak zawsze nie ma a cierpi niestety osoba zainteresowana i traktowana nie poważnie
2008-12-17 16:48:43
Maja Tomaszewska: Nie jest dla mnie do końca jasna procedura kolejności rozpatrywania wniosków. Jeżeli osoba składająca wniosek nie prowadzi jeszcze działalności rolniczej i nabędzie grunty uprawne dopiero w terminie 180 dni od doręczenia decyzji o otrzymaniu pomocy to znaczy, że do dnia 30 czerwca b.r. będzie ciągle przesuwana na koniec kolejki, ponieważ pierwszeństwo mają osoby prowdzące już działalność rolną? W takim przypadku mam pytanie kiedy należy złożyć wniosek, aby nie minął termin i zgodnie z Rozporządzeniem z 17 października 2007 roku nie zostało wykorzystane 120% przyznanych środków. Jednym słowem czy osoby, które będą pierwszy raz podejmowały prowadzenie gospodarstwa mają realną szansę na skorzystanie z programu w obecnym roku?
2008-02-20 22:37:00
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.