PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Odsetki od zaległości podatkowych

Kancelaria Adwokacka

Niezapłacenie należnego podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej i konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Należy pamiętać, że ich wartość trzeba obliczyć samodzielnie. Kwestie związane z naliczaniem odsetek od zaległości podatkowych regulują w głównej mierze przepisy art. 53-56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005r., Nr 165, poz. 1373 ze zm.).

Odsetki od zaległości podatkowych

Kiedy powstaje zaległość podatkowa?

Zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie podatek. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Na równi z zaległością podatkową traktuje się również nienależną w całości lub w części nadpłatę lub zwrot podatku oraz ich oprocentowanie a także wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. 

Kto nalicza odsetki?

Odsetki za zwłokę nalicza zasadniczo podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe. Należy to więc zrobić samodzielnie. Urząd skarbowy może jednak zweryfikować poprawność tego naliczenia i ewentualnie określić je w prawidłowej wysokości. Jeżeli więc urząd stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji lub wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, czy też zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, wydaje wówczas decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę.

 

Terminy naliczania odsetek

Odsetki od zaległości podatkowych należy naliczać od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego. Termin ten ma zastosowanie również w przypadku nieuregulowanych w terminie zaliczek lub rat podatku. Odrębnie określone zostały terminy naliczania odsetek dla należności traktowanych na równi z zaległością podatkową. W tych przypadkach odsetki za zwłokę są naliczane od dnia zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych albo od dnia pobrania przez płatnika lub inkasenta nienależnego wynagrodzenia lub w wysokości wyższej od należnej. Odsetki za zwłokę powinny być naliczane do dnia (łącznie z tym dniem) zapłaty podatku, wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków, potrącenia, wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania, zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej, złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek.

 

Stawka odsetek za zwłokę

Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%, ale nie może być niższa niż 8%. Warto wiedzieć, że kredyt lombardowy jest formą kredytu refinansowego udzielanego bankom w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych pod zastaw papierów wartościowych. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w 2013 roku wynosiła: 

- do 9 stycznia 2013r. – 13,5%,

- od 10 stycznia 2013r. do 6 lutego 2013r. – 13%,

- od 7 lutego 2013r. do 6 marca 2013r. – 12,5%,

- od 7 marca 2013r. do 8 maja 2013r. – 11,5%,

- od 9 maja 2013r. do 5 czerwca 2013r. – 11%,

- od 6 czerwca 2013r. do 3 lipca 2013r. – 10,5%,

- od 4 lipca 2013r. – 10% 

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki zwykłej. 


Kancelaria Adwokacka
Data: 06.01.2014 11:00
Autor/Źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Podatki
Słowa kluczowe: odsetki, odsetki od zaległosci podatkowych, obliczanie odsetek, PIT 2013, zeznanie podatkowe, rozliczenie roczne

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.