Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

Jestem po wizycie u komornika sądowego, który prowadzi egzekucję przeciwko nam z powództwa wspólnoty mieszkaniowej. Większość członków wspólnoty wyraziła zgodą na spłatę moich zaległości w miesięcznych ratach. Spłaciłem już w ten sposób od kwietnia zeszłego roku, znaczną część zadłużenia. Jaka jest możliwość odwołania się od czynności komornika? Rozumiem że opłaty sądowe muszę wnieść, ale resztę zaległej sumy chciałbym wnosić na konto wspólnoty bez ponoszenia kosztów egzekucji. Czy istnieje ryzyko licytacji naszego mieszkania, pomimo zobowiązania się do spłaty zaległości oraz częściowej już spłaty i jej kontynuowania?

Zgodnie z art. 796 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) komornik dokonuje wszczęcia egzekucji na wniosek wierzyciela. Organ egzekucyjny jakim jest komornik nie decyduje ani o wszczęciu egzekucji ani o jej zakresie, a o umorzeniu egzekucji jedynie jeżeli są spełnione ku temu odpowiednie przepisy prawa (art. 824 § 1 k.p.c. określa przesłanki umorzenia egzekucji z urzędu, która następuje np. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych lub jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna. Umorzenie z urzędu nastąpi także jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych). Aby zatem egzekucja sądowa została zakończona, w opisanym stanie faktycznym konieczne jest aby wierzyciel złożył stosowny wniosek o jej umorzenie (art. 825 pkt. 1 k.p.c. stanowi podstawę umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela). Możliwe jest także zawieszenie egzekucji na wniosek wierzyciela (art. 820 k.p.c.).

Najczęściej, gdy dłużnik ustala z wierzycielem, że będzie dokonywał spłaty zadłużenia bezpośrednio na rachunek wierzyciela, wierzyciel wnosi do komornika wniosek o zawieszenie egzekucji (możliwe jest także wniesienie o jej umorzenie). W przypadku wierzyciela jakim jest wspólnota mieszkaniowa kwestie zarządu są regulowane przez przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Jeżeli właściciele na mocy umowy powierzyli zarząd wówczas sprawy związane z dochodzeniem należności jakie przysługują wspólnocie wykonuje ustanowiony zarząd, który w tym zakresie uprawniony jest do dochodzenia należności w tym do składania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji lub jej zawieszenie, albo umorzenie. Istnieje możliwość aby to właściciele zobowiązali zarząd do podjęcia czynność wstrzymania w stosunku do Państwa egzekucji, ale konieczne byłoby podjęcie stosownej uchwały przez właścicieli. Aby taka uchwała mogła zostać podjęta, konieczne byłoby zwołanie zebrania właścicieli, co może nastąpić na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. Wówczas zarząd zobowiązany jest zwołać zebranie lub poddać określoną sprawę pod głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów, gdyż uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Wówczas taka uchwała, która zostanie podjęta jest wiążąca dla zarządu.

 

Jeżeli chodzi o skargę na czynności komornika, to w naszej ocenie brak jest podstaw do takiej skargi. Jednakże skarga taka może być złożona na podstawie art. 767 k.p.c. do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Skarga musi być sporządzona w formie pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w ciągu tygodnia od dnia czynności lub od dnia zawiadomienia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje jednak postępowania egzekucyjnego, chyba że sąd je zawiesi.

 

 

Jeżeli chodzi natomiast o wszczęcie egzekucji z nieruchomości to zgodnie z art. 923 k.p.c., wszczęcie egzekucji z nieruchomości następuje także w tym wypadku na wniosek wierzyciela. Wierzyciel musi we wniosku wskazać, że wnosi o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Komornik przed przystąpieniem do działań egzekucyjnych z nieruchomości, ma obowiązek wezwać dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. Dalej już toczą się czynności związane z opisem i oszacowaniem oraz ewentualną licytacją nieruchomości – także na tą czynność konieczny jest wniosek wierzyciela.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym proponujemy wystąpić do zarządu wspólnoty z propozycją zawarcia ugody, która będzie przewidywać umorzenie lub zawieszenie egzekucji i możliwość dokonywania przez Państwa wpłat bezpośrednio na rachunek wspólnoty. Gdyby zarząd nie wyraził zgody na taką ugodę, muszą Państwo doprowadzić do podjęcia stosownej uchwały przez właścicieli lokali, którzy zobowiążą zarząd do zawarcia ugody. W razie takiej uchwały zarząd będzie zmuszony ją wykonać.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-03-04
Autor/źródło: Zespół serwisu TwojBiznes24.pl
Kategoria: Windykacja
Słowa kluczowe: egzekucja, wspólnota mieszkaniowa, zarząd wspólnotą, właściciel lokalu, komornik, organ egzekucyjny, skarga na czynności komornika, licytacja, opis i oszacowanie, wierzyciel
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja TwojBiznes24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach TwojBiznes24.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.