Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku

Szykują się kolejne zmiany w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Ty razem wszystko wskazuje na to, że od nowego roku na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapłacimy więcej.

Zniesienie limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).

 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu

 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

 

Konsekwencje zmian dla pracodawcy

 

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy.

 

Skutki zmiany przepisów

 

Niewątpliwie zwiększenie płaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe skutkować będzie zwiększonymi wpływami do budżetu. Należy jednak pamiętać, że wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Oznacza to, że w przyszłości ZUS, a tym samym Skarb Państwa będzie miał poważny problem z dotrzymaniem zobowiązań wobec emerytów.

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Szacuje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 roku.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl