Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Ustawa o PPK: najważniejsze punkty

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, powszechny, a jednocześnie prywatny program długoterminowego gromadzenia oszczędności. System ten będzie obowiązywał wszystkich pracodawców, jednak dla pracowników ma być dobrowolny. Składki będą pochodziły z trzech źródeł, a środki znajdą się na prywatnych kontach uczestników.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają stanowić uzupełnienie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE). W ramach nowego systemu pieniądze trafią na konta uczestników, którymi będą zarządzały wybrane instytucje finansowe. Składki będą pochodziły od pracodawcy, pracownika oraz od państwa. Do programu powinny przystąpić wszystkie firmy zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenia. Pracodawca zawiera w imieniu pracowników umowy o zarządzanie i prowadzenie kont PPK, natomiast do programu są oni zapisywani automatycznie. Jednak uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Wiele dodatkowych informacji można znaleźć na portalu ppk.info – poświęconemu Pracowniczym Planom Kapitałowym.

 

- Program PPK został przygotowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i pomnażać prywatne oszczędności Polaków, które będą mogli wykorzystać po przejściu na emeryturę. Do systemu zostaną zapisani wszyscy aktywni zawodowo pracownicy w wieku do 55 lat – wyjaśnia ekspert portalu PPK.info. - Wypłata środków zgromadzonych w ramach PPK nastąpi po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia i będzie dokonywana niezależnie od świadczeń emerytalnych ZUS.

 

1. Mechanizm PPK

 

Ustawa o PPK nakłada najwięcej obowiązków na pracodawcę. Jest on zobowiązany do znalezienia i wybrania instytucji finansowej oraz do zawarcia umowy o zarządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK. Decyzja o wyborze odpowiedniej instytucji zarządzającej powinna być konsultowana z pracownikami. Przedsiębiorca zawiera również umowę o prowadzenie rachunków PPK– robi to w imieniu osób zatrudnionych, które w ten sposób zostają automatycznie zapisane do programu. Jednak każdy pracownik może zrezygnować z oszczędzania w ramach PPK. W tym celu musi złożyć deklarację. Zgodnie z przepisami okres ważności oświadczenia o rezygnacji wynosi 4 lata. Potem pracownik zostaje ponownie zapisany do programu i należy złożyć kolejną deklarację w przypadku rezygnacji.

 

 

 

2. Wysokość składek

 

Środki gromadzone na kontach PPK będą pochodziły od pracodawcy, pracownika oraz od państwa. Wysokość wpłaty podstawowej, jaką musi odprowadzać przedsiębiorca za osobę zatrudnioną,została ustalona na 1,5% kwoty wynagrodzenia stanowiącej podstawę do obliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dodatkowo pracodawca może podwyższyć wysokość wpłaty o kolejne 2,5%. Pracownik na swoje konto będzie wpłacał składkę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, ale suma ta może zostać powiększona o kolejne 2%. Przepisy przewidują obniżenie wpłaty dla najmniej zarabiających do poziomu 0,5% wynagrodzenia. Na konto uczestnika programu PPK wpłyną również środki od państwa w wysokości 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej.

 

3. Wypłata środków z PPK

 

Oszczędności PPK będą gromadzone na prywatnych kontach pracowników. Jednak wypłacić je będzie można bez potrąceń dopiero po ukończenie 60. roku życia. Jednorazowo uczestnik programu będzie mógł odebrać 25% zgromadzonych środków, a reszta zostanie podzielona na raty i będzie wypłacana co miesiąc przez około 10 lat.

 

Ustawa przewiduje również wypłatę pieniędzy przed ukończeniem wspomnianego wcześniej wieku w wyjątkowych sytuacjach. Z tej opcji będzie mógł skorzystać uczestnik PPK w sytuacji, gdy ciężko zachoruje lub poważnemu zachorowaniu ulegnie jego małżonek albo dziecko. To jednak nie wszystko. Uczestnik, który nie ukończył 45. roku życia, może wybrać środki z PPK w formie pożyczki, gdy potrzebuje gotówki na sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym. W tym przypadku pieniądze trzeba zwrócić w ciągu 15 lat.

 

4. Zmiany po nowelizacji ustawy o PPK

 

7 maja 2019 roku w Sejmie została przegłosowana aktualizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Znalazły się w niej zmiany dotyczące zniesienia tzw. limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Dzięki temu wszystkie osoby, które np. w roku 2019 zarobią więcej niż 143 tys. zł brutto, będą mogły uczestniczyć w PPK. Zniesienie tego limitu może spowodować zwiększenie udziału pracowników w programie nawet o kilkaset tysięcy osób.

 

Kolejną ważną zmianą w ustawie jest rozszerzenie kategorii uczestników PPK o pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłki macierzyńskie lub świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Według ustawodawcy takie rozwiązanie jest niezbędne, ponieważ te osoby i tak po powrocie do pracy zostaną automatycznie zapisani do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Program PPK zacznie obowiązywać już w 2019 roku. Pierwsze przedsiębiorstwa, zatrudniające minimum 250 pracowników, zaczęły go wdrażać od 1 lipca. Wprowadzanie systemu jest podzielone na kilka etapów. Ostatnie firmy wdrożą PPK w 2021 roku. Skuteczność programu będzie można jednak ocenić dopiero za kilka lat. W innych krajach rozwiązanie, na którym oparte są PPK, sprawdziły się jednak doskonale.

  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl