Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Jak dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień?

Dostosowanie pracy do bieżących zamówień to ważny czynnik strategi personalnej i finansowej firmy. Pozwala to nie tylko na zwiększenie efektywności pracowników, ale również na optymalizację kosztów działalności.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy

 

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że obecnie ponad 3 tysiące firm wprowadziło u siebie przedłużony okres rozliczeniowy. Firmy mogą korzystać z wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy.

 

Elastyczność polityki kadrowej w statystykach

 

Elastyczność polityki kadrowej to sposób zatrzymania obecnych pracowników w firmie.  Coraz więcej pracodawców widzi potrzebę dostosowywania polityki kadrowej do potrzeb samych pracowników. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności udział pracowników najemnych pracujących z domu w 2018 r., w grupie wieku 20-64 lata, wyniósł w Polsce 7,8%, przy średniej unijnej wynoszącej 11,8 %. Do państw z największym udziałem pracowników najemnych wykonujących telepracę należy Holandia (33,4%), Szwecja (30,6 %) i Luksemburg (27,4%). Natomiast w Polsce wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy cieszy się największą popularnością w  województwie wielkopolskim (401 porozumień i układów) i śląskim (388). Z przedłużonego okresu rozliczeniowego korzystają najczęściej duże przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób) - 941 porozumień i układów. Zaraz po nich w rankingu popularności są jednak także małe firmy (do 9 pracowników) – 843 porozumień i układów. Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (1094), handlem i naprawami (435) oraz budownictwem (252). 

  

Jak dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień?

 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – wprowadzić elastyczny czas pracy. Wprowadzenie przedłużonego okres rozliczeniowego pozwala bowiem doskonale dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień.


Co to jest okres rozliczeniowy?

 

Okres rozliczeniowy jest to przedział czasu służący ustalaniu (obliczaniu) wymiaru czasu pracy a także rozliczeniu czasu pracy (czyli ustaleniu czy została przekroczona tygodniowa norma czasu pracy). 

 

 

 

Jak uelastycznić czas pracy w swojej firmie?

 

Na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki zawodowe. A jeśli ich nie ma, pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami pracowników. Kodeks pracy zawiera jednak szereg innych narzędzi pozwalających na uelastycznienie czasu pracy:

  • na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić dla niego skrócony tydzień pracy - w tym systemie praca odbywa się przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca;
  • wniosek pracownika może także dotyczyć  pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta - przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie powinno trwać jednak więcej niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym maks. 1 miesiąca;
  • pracownik może także korzystać z ruchomego czasu pracy, polegającego na określeniu różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach roboczych, albo na określeniu przedziału czasu, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy - ułatwia to pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą.

 

Telepraca

 

Kodeks Pracy przewiduje także możliwość zatrudniania pracowników w ramach telepracy, czyli wykonywania pracy regularnie w innym miejscu niż zakład pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie telepracy wymaga ustalenia jej warunków w porozumieniu zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi lub określenia ich w regulaminie. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek pracownika. Uzgodnienia dotyczące telepracy mogą być podejmowane przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia przez zmianę umowy o pracę.


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl