Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem obowiązkowego MPP

Od 1 listopada mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obowiązkowy dla wybranych transakcji. Oznacza to dodatkowe obostrzenia dla samych przedsiębiorców.

Ministerstwo finansów chwali sobie MPP

 

Rząd bardzo chwali sobie funkcjonujący od ponad roku mechanizm podzielonej płatności, zdaniem MF okazał się on skuteczną bronią w eliminowaniu oszustw w VAT. Stąd determinacja wprowadzania obowiązkowej postaci mechanizmu, co zdaniem MF zminimalizuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem.

 

Obowiązkowy MPP

 

Obowiązkowy MPP, który wszedł w życie 1 listopada 2019 r., dotyczy towarów i usług głównie objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przeniesieniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową. Zdaniem MF, stosowanie obowiązkowego MPP pozwoli na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku i podniesie bezpieczeństwo podatkowe transakcji.

 

Co jest objęte obowiązkowym MPP?

 

Obowiązkowym MPP będą objęte w szczególności płatności za:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

 

Co również istotne, od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych oraz transakcji , których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

 

 

 

Kiedy stosuje się obowiązkowy MPP?

 

Kiedy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

 • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
 • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

 

Faktury opiewające na kwotę brutto równą 15 tys. zł lub mniej będą podlegać rozliczeniu na ogólnych zasadach.

 

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem obowiązkowego MPP

 

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP, musi umieszczać na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu. Podatnik VAT, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musi zapłacić wynikającą z niej należność w MPP za pomocą specjalnego komunikatu przelewu. Dotyczy to wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP.

 

Za naruszenie wprowadzonych przepisów (obowiązkowe oznaczenie faktury i zapłata w MPP) grożą sankcje w podatku VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze), w podatkach dochodowych (utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu), jak też kary określone w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Co więcej, w związku z wejściem obowiązkowego MPP czynni podatnicy VAT, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary (z załącznika nr 15 ustawy o VAT) oraz ich nabywcy, będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Transakcje objęte obowiązkowym MPP muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe założone dla działalności gospodarczej, czyli konta firmowe.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl